Πέμπτη 29.09.2022 | Εορτάζουν: Κυριάκος

Διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης χρεών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ19.05.2018 | 2:02 μμ

Γράφει ο/η

newsroom

Γράφει ο/η newsroom

Στην ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών επι­χειρήσεων και των οφειλών που έχουν τα φυσικά πρόσωπα με εμ­πορική ιδιότητα, δηλαδή οι εταίροι των επιχειρήσεων, φέρεται να έχει συμφωνήσει το υπουργείο Οικονομίας με τους θεσμούς.

Αντικείμενο της διαπραγμά­τευση που συνεχίστηκε και χθες είναι το κατά πόσον στα χρέη αυτά θα συμπεριληφθούν τόσο οι οφειλές προς το Δημόσιο όσο και τα χρέη προς τις τράπεζες ή αντίθετα εάν η δυνατότητα έν­ταξης θα αφορά μόνο τα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλι­στικά ταμεία, κάτι που ισχύει σή­μερα για τους ελεύθερους επαγ­γελματίες.

Η διεύρυνση του πεδίου εφαρ­μογής του νόμου για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών, απο­σκοπεί στην ένταξη περισσότε­ρων κατηγοριών οφειλετών, αξιολογώντας το γεγονός ότι τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του νόμου δεν ανταποκρίνονται στις αρχι­κές προσδοκίες για την αντιμε­τώπιση του προβλήματος των κόκκινων επιχειρηματικών δα­νείων. Προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης εφαρμογής του νόμου είναι επίσης μία σειρά από βελτιώσεις που συμφωνή­θηκαν με τους θεσμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σημεία της συμφωνίας είναι:

  • η ένταξη στον εξωδικαστική ρύθμιση και των χρεών που έχουν δημιουργηθεί εντός του 2017,
  • η μείωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την προώθη­ση της διαδικασίας και
  • η ύπαρξη επαρκούς αιτιολόγη­σης από την πλευρά της τράπεζας στην περίπτωση που δεν συναι­νέσει με τη λύση που προτείνεται από τον οφειλέτη.

Σήμερα ο νόμος προβλέπει την ένταξη στην εξωδικαστική δια­δικασία των χρεών που έχουν οι επιχειρήσει έως το τέλος του 2016 και η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του νόμου και για τα χρέη της προηγούμενης οικονο­μικής χρήσης είναι ουσιαστικής σημασίας για την αποτελεσματι­κότερη εφαρμογή του θεσμού. Αντίστοιχης σημασίας είναι και η μείωση των δικαιολογητικών που απαιτείται να προσκομίσει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση. Πρόκειται για 21 από τα 27 δι­καιολογητικά που είναι απαραί­τητα για την υποβολή της αίτησης, τα οποία πλέον θα «ανεβαίνουν» στο σύστημα αυτόματα και φυ­σικά ψηφιοποιημένα από την Ανε­ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Μεταξύ των αλλαγών που έχουν συμφωνηθεί να προωθηθούν άμε­σα μέσω υπουργικής απόφασης είναι να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις, εφόσον αυτές κρί­νονται βιώσιμες, να προσκομίζουν κάποια από τα δικαιολογητικά, π.χ. το πιστοποιητικό μη πτώχευ­σης, στην πορεία της διαδικασίας και όχι στο αρχικό στάδιο της δια­δικασίας, δηλαδή κατά την υπο­βολή της αίτησης.

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης