Παρασκευή 30.09.2022 | Εορτάζουν: Στρατόνικος, Στράτος, Στρατής, Στρατονίκης, Στρατονίκιος

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για τη Δράση του Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 – 2020

Ανακοινώσεις διάφορες18.04.2022 | 3:20 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ης Τροποποίησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ενημερώνουμε για την έκδοση της 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για τη Δράση του Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 – 2020:

«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ ΙΙ»

Η τροποποίηση της Πρόσκλησης αφορά αποκλειστικά στην αποσαφήνιση των δικαιολογητικών οικονομικών στοιχείων που πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις χρηματοδότησης που κατατίθενται από τις επιχειρήσεις που ενεργοποιήθηκαν μετά το 1ο τρίμηνο 2019 (από 1/4/2019) και έως 31-12-2019, για υποβολή ως εξής:
– εφόσον η επιχείρηση εμπίπτει σε καθεστώς ΦΠΑ, τα έντυπα Φ2 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) Μηνών/Τριμήνων 2020 που αντιστοιχούν στους Μήνες/Τρίμηνα λειτουργίας της στο 2019,
– εφόσον η επιχείρηση δεν εμπίπτει σε καθεστώς ΦΠΑ, Μηνιαία Έντυπα Κύκλου Εργασιών με διακριτές τις επιλέξιμες δραστηριότητες (κωδικούς) που ορίζει η Πρόσκληση, για τους Μήνες έτους 2020 που αντιστοιχούν στους Μήνες λειτουργίας της στο 2019, με υπογραφή και σφραγίδα νόμιμου εκπροσώπου της.»
Τα σημεία της αρχικής Πρόσκλησης που τροποποιούνται είναι :
– στην Ενότητα «5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» το σημείο «8».
– στην Ενότητα «10.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ», η προτελευταία παράγραφος.
– στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» το Σημείο «2».

Οι λοιποί όροι της εκδοθείσας αρχικής Πρόσκλησης παραμένουν αμετάβλητοι.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι εξακολουθούν να μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που θα συνοδεύεται από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependvseis.gr/mis από 30/03/2022 ώρα 13:00 και έως 29/04/2022 ώρα 15:00.
Η υλοποίηση της Δράσης γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας και από τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε./Α.Ε.Δ.Ε.Π.
Τυχόν ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται από την Α.Ε.Δ.Ε.Π. (Κεντρική Προβλήτα Λιμένα Βόλου, Κτίριο Ιάσων/νότια αίθουσα, Βόλος Τ.Κ.38221) στο τηλέφωνο 24210 76894-9 ή μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: aedep@aedep.gr ή από την Ε.Υ.Δ. 2413505100, thessalia@mou.gr
Η αναλυτική 1η Τροποποίηση της Πρόσκληση με α/α ΟΠΣ 5775 και κωδικό 116ΚΕ, ΑΔΑ: 6ΤΑ77ΛΡ-Ι5Π, είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες: www.thessalia-espa.gr, www.efepae.gr, www.aedep.gr και www.espa.gr όπου θα αναρτάται και κάθε σχετική ενημέρωση ή άλλη πληροφορία.

Λάρισα, 13-04-2022
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης