Πέμπτη 01.10.2020 | Εορτάζουν: Ανανίας, Νίνος, Θηρεσία, Ρωμανός, Ρωμάνα, Ρωμανή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2019 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ανακοινώσεις δημοσίου Ανακοινώσεις διάφορες25.07.2019 | 10:35 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—–

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

                                         —–

Tαχ. Δ/νση: Μανδηλαρά 23

Τ.Κ. – Πόλη: 412 22 – Λάρισα

E-mail: mail@thess.pde.sch.gr

Πληροφορίες: Σιακαβάρας Δημήτριος

Τηλέφωνο: 2410.539210, 2410.539225

Φαξ: 2410.539219, 2410.538611

            ΑΔΑ: ΨΓΘΜ4653ΠΣ-Π7Σ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λάρισα, 23-07-2019

Αρ. Πρωτ. 9599

Βαθμός Προτερ.

 

 Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πέντε (5) άτομα Δ.Ε. ειδικότητας Οδηγών σχολικών λεωφορείων και πέντε (5) άτομα Δ.Ε. ειδικότητας Συνοδών πλήρους απασχόλησης και για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30/06/2020 για τις ακόλουθες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994,όπως ισχύει:

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία/έδρα Υπηρεσία Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Ειδ. Δημ. Σχολ. Αλμυρού

(Δήμος Αλμυρού

Ν. Μαγνησίας)

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ

Από την υπογραφή της Σύμβασης και όχι πέραν της 30-6-2020 1
102 Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 1ο Ειδ. Δημ. Σχ. Βόλου «Οι Κένταυροι»

(Δήμος Βόλου

Ν. Μαγνησίας)

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ

Από την υπογραφή της Σύμβασης και όχι πέραν της 30-6-2020 1
103 Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 2ο Ειδ. Δημ. & Νηπ. Βόλου

(Δήμος Βόλου

Ν. Μαγνησίας)

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ

(ΜΕ ΨΗΦ.ΤΑΧ/ΦΟ)

Από την υπογραφή της Σύμβασης και όχι πέραν της 30-6-2020 1
104 Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Ειδ. Δημ. & Νηπ. Αγριάς Μαγνησίας

(Δήμος Βόλου

Ν. Μαγνησίας)

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ

(ΜΕ ΨΗΦ.ΤΑΧ/ΦΟ)

Από την υπογραφή της Σύμβασης και όχι πέραν της 30-6-2020 1
105 Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 1ο Ειδ. Δημ. Τρικάλων

(Δήμος Τρικκαίων

Ν. Τρικάλων)

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ

(ΜΕ ΨΗΦ.ΤΑΧ/ΦΟ)

Από την υπογραφή της Σύμβασης και όχι πέραν της 30-6-2020 1
106 Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Ειδ. Δημ. Σχολ. Αλμυρού

(Δήμος Αλμυρού

Ν. Μαγνησίας)

ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ Από την υπογραφή της Σύμβασης και όχι πέραν της 30-6-2020 1
107 Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 1ο Ειδ. Δημ. Σχ. Βόλου «Οι Κένταυροι»

(Δήμος Βόλου

Ν. Μαγνησίας)

ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ Από την υπογραφή της Σύμβασης και όχι πέραν της 30-6-2020 1
108 Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 2ο Ειδ. Δημ. & Νηπ. Βόλου

(Δήμος Βόλου

Ν. Μαγνησίας)

ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ Από την υπογραφή της Σύμβασης και όχι πέραν της 30-6-2020 1
109 Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Ειδ. Δημ. & Νηπ. Αγριάς Μαγνησίας

(Δήμος Βόλου

Ν. Μαγνησίας))

ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ Από την υπογραφή της Σύμβασης και όχι πέραν της 30-6-2020 1
110 Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 1ο Ειδ. Δημ. Τρικάλων

(Δήμος Τρικκαίων

Ν. Τρικάλων)

ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ Από την υπογραφή της Σύμβασης και όχι πέραν της 30-6-2020 1

 

Ηλικία : Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν σχετική αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να υποβάλλουν είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Μανδηλαρά 23, Τ.Κ. 412 22 – Λάρισα εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο, σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της παραπάνω Υπηρεσίας στις Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Μαγνησίας και νομού Τρικάλων, καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Λαρισαίων, Αλμυρού, Βόλου και Τρικάλων, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Τα ειδικά τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών κ.λ.π), τα κριτήρια κατάταξης, τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην με αρ. πρωτ.: 8055/17-7-2019 (ΑΔΑ: Ω7ΔΕ4653ΠΣ-ΚΟ2) Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 που βρίσκεται ανηρτημένη α) στην ιστοσελίδα του Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας http://thess.pde.sch.gr à Εφημερίδα της Υπηρεσίας à Διακηρύξεις/Προκηρύξεις β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Επιπλέον πληροφορίες επίσης μπορούν να ζητούν οι ενδιαφερόμενοι στο τηλέφωνο: 2410.539225 (υπόψη κ. Σιακαβάρα Δημήτρη).

Αναπόσπαστο τμήμα της εν λόγω ανακοίνωσης αποτελεί και το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» με σήμανση έκδοσης «12-02-2019», που περιλαμβάνει επισημάνσεις για τα προσόντα, τα βαθμολογούμενα κριτήρια, τα δικαιολογητικά και την κατάταξη.

O Περιφερειακός Διευθυντής

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

 

Δρ Γεώργιος Δοδοντσάκης

 

δρ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Παραρτήματα αυτά, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολουθείται για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή : Κεντρική σελίδαà Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

 

 

 

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Η φρέσκια γεύση που δίνετε στην ημέρα σας... Nature Spot e-shop