Κωδ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε1 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΔΗΦ 6 ΜΗΝΕΣ Εξαρτημένη, μερικής απασχόλησης Αναλυτικότερα οι όροι έχουν ως εξής:
 1. Χρονική Διάρκεια Προσλήψεων : Η χρονική διάρκεια των ανωτέρω θέσεων εργασίας θα είναι 6 μήνες από την πρόσληψή τους. Σε περίπτωση παράτασης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, η χρονική διάρκεια των προσλήψεων δύναται να παραταθεί αυτοδικαίως χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. αφού αντίστοιχα παρατείνεται η διάρκεια του υποέργου και των αντίστοιχων παραδοτέων.
 2. Αμοιβή: Όπως ορίζεται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ).
 3. Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Απαραίτητα προσόντα :
Για τη θέση του ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν για την ανωτέρω θέση εργασίας: Λοιπά κριτήρια επιλογής: ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν : Για την απόδειξη των ανωτέρω προσόντων (απαραίτητων και επιθυμητών) απαιτείται η προσκόμιση αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος, της σχετικής συνοδευτικής αίτησης καθώς και των αντίστοιχων δικαιολογητικών (τίτλοι σπουδών – αναγνώριση πτυχίου για όσους έχουν λάβει το πτυχίο τους στο εξωτερικό, αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά ξένων γλωσσών, πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ κλπ.). Μετά την αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων από την ορισμένη αρμόδια Επιτροπή θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη στην οποία θα κληθούν να συμμετέχουν αντίστοιχα οι πρώτοι πέντε υποψήφιοι, ανά θέση, οι οποίοι θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία. Στη συνέντευξη θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και την καταλληλότητα των υποψηφίων. (Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 07/06/2022)" /> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Η ΕΡΕΥΝΑ
Δευτέρα 30.01.2023 | Εορτάζουν: Αρχοντής, Αρχοντίων, Αρχοντίωνας, Αρχοντία, Αρχοντή, Αρχοντούλα, Αρχόντισσα, Αρχόντω, Μαύρος, Μαυρουδής, Μαυροειδής, Μαυρέτα, Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σήλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλλία, Αύρα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ανακοινώσεις διάφορες07.06.2022 | 9:21 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

Η Πανελλήνια Οργάνωση Φροντίδας Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.) που εδρεύει στη Λάρισα, υλοποιεί το έργο με τίτλο: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΦΕΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (MIS 5001442), που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014- 2020 και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση».
Η Πράξη υλοποιείται στα Τρίκαλα, στην οδό Αγίας Μαρίνης 3.
Για τις ανάγκες του έργου, και μετά την αποχώρηση στελεχών του προγράμματος, η Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. προτίθεται να προσλάβει προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας:

Κωδ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ε1 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΔΗΦ 6 ΜΗΝΕΣ Εξαρτημένη, μερικής απασχόλησης

Αναλυτικότερα οι όροι έχουν ως εξής:

 1. Χρονική Διάρκεια Προσλήψεων : Η χρονική διάρκεια των ανωτέρω θέσεων εργασίας θα είναι 6 μήνες από την πρόσληψή τους. Σε περίπτωση παράτασης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, η χρονική διάρκεια των προσλήψεων δύναται να παραταθεί αυτοδικαίως χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. αφού αντίστοιχα παρατείνεται η διάρκεια του υποέργου και των αντίστοιχων παραδοτέων.
 2. Αμοιβή: Όπως ορίζεται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ).
 3. Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Απαραίτητα προσόντα :

Για τη θέση του ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

 • Πτυχίο TΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής (ή ανάλογος τίτλος σπουδών ΔΕ σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης αποφοίτου ΤΕ)
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Ικανότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Πιστοποιημένη καλή γνώση Αγγλικών
 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν για την ανωτέρω θέση εργασίας:

 • Προηγούμενη εθελοντική ή μισθωτή απασχόληση σε συναφείς φορείς και σε αντίστοιχο αντικείμενο
 • Εμπειρία στην ενασχόληση με ΑΜΕΑ και ειδικότερα με άτομα με νοητική υστέρηση
 • Μεταδοτικότητα, συνεργασία στην ομάδα, επικοινωνιακές ικανότητες

Λοιπά κριτήρια επιλογής:

 • Κοινωνικά κριτήρια.
 • Δυναμικός χαρακτήρας και ευχέρεια στην επικοινωνία, στην οργάνωση, στη συνεργασία με ομάδες και τη διοίκηση.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν :

 • Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται με την προκήρυξη και διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
 • Εκπληρώσει (αφορά τους άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

Για την απόδειξη των ανωτέρω προσόντων (απαραίτητων και επιθυμητών) απαιτείται η προσκόμιση αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος, της σχετικής συνοδευτικής αίτησης καθώς και των αντίστοιχων δικαιολογητικών (τίτλοι σπουδών – αναγνώριση πτυχίου για όσους έχουν λάβει το πτυχίο τους στο εξωτερικό, αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά ξένων γλωσσών, πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ κλπ.).

Μετά την αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων από την ορισμένη αρμόδια Επιτροπή θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη στην οποία θα κληθούν να συμμετέχουν αντίστοιχα οι πρώτοι πέντε υποψήφιοι, ανά θέση, οι οποίοι θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία.

Στη συνέντευξη θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση σωστής γνώμης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και την καταλληλότητα των υποψηφίων.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 07/06/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΥΞΙΔΑ