Δευτέρα 30.01.2023 | Εορτάζουν: Αρχοντής, Αρχοντίων, Αρχοντίωνας, Αρχοντία, Αρχοντή, Αρχοντούλα, Αρχόντισσα, Αρχόντω, Μαύρος, Μαυρουδής, Μαυροειδής, Μαυρέτα, Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σήλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλλία, Αύρα

Διακήρυξη Δ. Τρικκαίων για την προμήθεια τροφίμων

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις11.06.2022 | 3:26 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 9ΛΡΙΩΗ9-0ΘΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Τρικάλων
Δήμος Τρικκαίων
Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών
Δ/νση: Ασκληπιού 18 – 421 31 Τρίκαλα
Πληροφορ.: Μαρίκα Εξάρχου
Τηλέφωνο: 2431.3.51213
E-mail: mexarchou@trikalacity.gr
Αριθ. Πρωτ.: 27904
Τρίκαλα 10/06/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
«Προμήθεια έτοιμου φαγητού»
Αριθμός συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 162767

O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α΄) η «Προμήθεια έτοιμου φαγητού» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 176.904,00 Ευρώ, εκτός του ΦΠΑ και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της αναλυτικής διακήρυξης.

Αντικείμενο προμήθειας:
Ομάδα Α: Σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Τρικάλων, για το σχολικό έτος 2022 – 2023
Ομάδα Β: Σίτιση ωφελουμένων του ΚΗΦΗ, για το έτος 2023.

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά ομάδα. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια ή περισσότερες ομάδες.

Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 11/6/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΥΞΙΔΑ