Τρίτη 25.01.2022 | Εορτάζουν: Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, Γρηγορία, Μαργαρίτης, Μαργαρίτα

Ανακοίνωση Απόφασης Δημάρχου Φαρκαδόνας υπ’ αριθ. 233/2019

Ανακοινώσεις δημοσίου12.09.2019 | 3:04 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: ΨΗ04ΩΗΗ-ΗΕ5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Γεννηματά 1, Φαρκαδόνα
Τ.Κ.:42031
Συντάκτης: Αθηνά Πατσιάνη
ΤΗΛ: 2433350036
ΦΑΞ: 2433350018
e-mail: dimosfarkadonas@yahoo.gr
Αριθ. Πρωτ.: 9132

ΑΠΟΦΑΣΗ 233/2019
ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην αντιδήμαρχο κα. Μπότη – Στεργίου Ελένη.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄19-7-2018) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και αναπλήρωση του Δημάρχου.
3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
4. Την με αριθμ. 229/2019 απόφαση του Δημάρχου αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων µε θητεία από 02/9/2019 μέχρι 01/9/2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιότητας τέλεσης πολιτικών γάμων, τη χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών πράξεων για την τέλεσή τους, στην αντιδήμαρχο κα. Μπότη – Στεργίου Ελένη.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου, τα παραπάνω καθήκοντα ασκεί ο Δήμαρχος.
Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της έως ανακλήσεώς της από μεταγενέστερη απόφαση.
Η παρούσα να δημοσιευθεί µία φορά σε µία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε µία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Φαρκαδόνα 05-9-2019
Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Σακελλαρίου

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020