Τετάρτη 30.09.2020 | Εορτάζουν: Στρατόνικος, Στράτος, Στρατής, Στρατονίκης, Στρατονίκιος

Ανακοίνωση Δήμου Φαρκαδόνας με θέμα: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον αντιδήμαρχο κ. Ευάγγελο Κοσμά

Ανακοινώσεις δημοσίου16.09.2020 | 2:15 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: Ψ2Γ3ΩΗΗ-Ξ3Ζ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Γεννηματά 1, Φαρκαδόνα
Τ.Κ.:42031
Συντάκτης: Αθηνά Πατσιάνη
ΤΗΛ: 2433350036
ΦΑΞ: 2433350018
e-mail: dimosfarkadonas@yahoo.gr
Αριθ. Πρωτ.: 9085

ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2020
ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον αντιδήμαρχο κ. Ευάγγελο Κοσμά.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄19-7-2018) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και αναπλήρωση του Δημάρχου.
3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
4. Την υπ’ αριθμ. 203/2020 απόφαση του Δημάρχου αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιότητας τέλεσης πολιτικών γάμων, τη χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών πράξεων για την τέλεσή τους, στον αντιδήμαρχο κο. Ευάγγελο Κοσμά του Χρήστου.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου, τα παραπάνω καθήκοντα ασκεί ο Δήμαρχος.
Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της έως ανακλήσεώς της από μεταγενέστερη απόφαση.
Η παρούσα να δημοσιευθεί µία φορά σε µία ημερήσια εφημερίδα του Νομού ή σε µία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα Διαύγεια.
Φαρκαδόνα 14-9-2020
Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας
Σπυρίδων Αγναντής

Κοινοποίηση:
Αντιδήμαρχο κο Ευάγγελο Κοσμά.
κ.κ. Ληξιάρχους του Δήμου Φαρκαδόνας
Αρμόδιους υπαλλήλους Διοικητικών Υπηρεσιών

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Η φρέσκια γεύση που δίνετε στην ημέρα σας... Nature Spot e-shop