Παρασκευή 12.08.2022 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Ανακοίνωση Δήμου Πύλης

Ανακοινώσεις δημοσίου12.06.2020 | 9:14 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
YΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πύλη Τρικάλων
Ταχ. Κώδικας:42032
Υπεύθ. επικοινωνίας: Γεωργολιός Αντώνιος
Τηλ.: 2434350126
Fax: 2434350171
Αρ. Πρωτ.: 6607
Αρ. Απόφ.: 83

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Πύλης έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 48 και το άρθρο 36 του Ν.3584/07
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011.
4. Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/97
5. Την υπ’ αριθ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 και οικ. 2/41768/0022/20-5-2014 Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4147/26-4-2013 (ΦΕΚ 98/26-4-2013) όπου αναφέρεται ότι «….. οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας των ΟΤΑ α’ βαθμού δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.4 του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463/2003)
7. τις διατάξεις του αρθ.20 του ν.4354/2015 «αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου κ.λ.π.»
8. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο
9. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου μας, λειτουργεί σε 24ωρη βάση, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες σύμφωνα με την αριθμ. 15165/192514/14-11-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ3926/τ.Β/7-12-2016)
10. Την αρίθμ. 90/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης
11. Τις έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά έτος, για την αντιμετώπιση των οποίων επιβάλλεται η απασχόληση προσωπικού της υπηρεσίας του Δήμου μας πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας (Ληξιαρχεία, πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου και πρακτικά των τοπικών συμβουλίων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου, Υπηρεσία καθαριότητας, κ.λ.π.)
12. Την δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση, η οποία συνολικά θα ανέλθει στο ποσό των #9.200,00€# ευρώ και θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις των ΚΑ:10-6012.001 3.000 ευρώ, 10-6012.002 1.200 ευρώ, και 20-6012.001 4.000 ευρώ, του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020. Την περιπτ. δ παρ 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση τριάντα πέντε (35) συνολικά υπαλλήλων του Δήμου για το B΄ Εξάμηνο του έτους 2020, ήτοι: δεκαεπτά (17) υπαλλήλων των Διοικητικών Υπηρεσιών και δέκα οκτώ (18) υπαλλήλων της Υπηρεσίας Καθαριότητας, για την κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.
2. Οι ώρες απασχόλησης καθ’ υπέρβασης του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά
εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων, ήτοι: για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο το κάθε εξάμηνο.
3. Για την υπηρεσία Καθαριότητας που λειτουργεί σε 24ωρη βάση επιπλέον, για την καθ’ υπέρβαση εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες ενενήντα έξι (96) ώρες ανά υπάλληλο το κάθε εξάμηνο.
4. Για την υπηρεσία του Ληξιαρχείου που λειτουργεί σε 24ωρη βάση επιπλέον, για την καθ’ υπέρβαση εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες ενενήντα έξι (96) ώρες ανά υπάλληλο το κάθε εξάμηνο.
5. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα (άρθρο 20 παρ.2 του ν.4024/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 παρ.1 του ν.4071/2012 και το άρθρο 15 παρ.2 του ν.4147/13 σε συνδυασμό με τα άρθρα 79 παρ.4 και 284 παρ.2 του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ν.3463/2006), στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (άρθρο 20 παρ.1 του Ν.4354/2015 (φεκ 176/τ.Α/16-12-2015).
Η ισχύς της παρούσας λήγει στις 31/12/2020.
Με την παρούσα καταργείται κάθε άλλη προηγούμενη σχετική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πύλη, 05/06/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης