Κυριακή 27.11.2022 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Ανακοίνωση για την«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020»

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις19.12.2019 | 8:10 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 6ΞΓΗΩΗ9-3ΡΔ
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 83077
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Πληροφ.: Μαρία Μουργελά, Ευθυμίου Παναγιώτα
Τηλ.: 2431351203
e-mail: m.mourgela@trikalacity.gr
Αριθμ. Πρωτ.: 46679
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020»
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, (ανά Ομάδα/Πακέτο) σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 8.8.2016 τ. Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», η προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020», προϋπολογισμού, 80.915,32 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ, 100.335,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και συγκεκριμένα των ειδών ανά Φορέα (Πακέτο) και Ομάδα, όπως αυτά παρουσιάζονται στη μελέτη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της αναλυτικής διακήρυξης.
Αντικείμενο προμήθειας: Η παρούσα έκθεση αφορά την Προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Τρικκαίων και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2020, ήτοι:
1. Δήμος Τρικκαίων
• Για τις ανάγκες των δομών της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης (Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ, Βρεφικοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΗΦΗ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ),
• Για τις ανάγκες των δομών της Δ/νσης Παιδείας & Πολιτισμού
• Για τις ανάγκες των λοιπών υπηρεσιών του Δήμου
2. Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης
3. Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης

Η παρούσα προμήθεια υποδιαιρείται στα κάτωθι τρία (3) πακέτα:

ΠΑΚΕΤΑ ΦΟΡΕΑΣ
1 Δήμος Τρικκαίων
2 Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης
3 Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης

Η κατηγοριοποίηση των παραπάνω πακέτων έχει ως εξής:

ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Α Χαρτικά είδη
Β Απορρυπαντικά
Γ Είδη καθαρισμού
Δ Σακούλες
Ε Λοιπά είδη

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της αναλυτικής διακήρυξης.
Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής ανά ομάδα.

Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 24/12/2019
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 24/12/2019
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 15/01/2020 και ώρα 15:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 22/01/2020 και ώρα 11:00

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε ομάδα για την οποία καταθέτει προσφορά.

Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού
Το πλήρες κείμενο της αναλυτικής Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr,
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Αρμόδιοι για πληροφορίες: κα. Ευθυμίου Παναγιώτα, κα. Μουργελά Μαρία τηλ. 24313-51203, 24313-51205, φαξ: 24313-51219, e-mail: panef@trikalacity.gr & m.mourgela@trikalacity.gr.

Τρίκαλα, 18/12/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡHΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης