Κυριακή 04.12.2022 | Εορτάζουν: Βαρβάρα, Ρούλα, Ρίτσα, Βαρβάρω, Βαρβαρούλα, Βαρβαρίτσα, Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2019 του ΟΑΕΔ

Ανακοινώσεις δημοσίου09.12.2019 | 3:16 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ο.Α.Ε.Δ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2 / 2019

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
για την κάλυψη των εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του Ο.Α.Ε.Δ.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.
Ανακοινώνει:
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-07-2020, συνολικά ενενήντα ένα (91) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του Ο.Α.Ε.Δ. εντός του Νομού Αττικής (30) και των Νομών Αιτωλ/νίας (6) Άρτας (1), Αχαϊας (4), Δράμας (1), Ευρυτανίας (2), Ημαθίας (5), Πυλαίας – Θεσσαλονίκης (4) Θεσπρωτίας(1), Ιωαννίνων(4), Καρδίτσας (9), Λάρισας (4), Μεσσηνίας (1), Ξάνθης (8), Ροδόπης (5), Σερρών (1) και Τρικάλων (5).
* Η επί μέρους κατανομή των ατόμων, εντός εκάστου Νομού, αναγράφεται στην οικεία ανακοίνωση (ΣΟΧ 2/2019) που είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ: www.oaed.gr
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ – ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ – ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ – ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ – ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: αναγράφονται στην οικεία ανακοίνωση (ΣΟΧ 2/2019) που είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ: www.oaed.gr
Πότε και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Διεύθυνση Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ο.Α.Ε.Δ., Εθνικής Αντίστασης 8, ΑΛΙΜΟΣ, Τ.Κ.17456 (τηλ. επικοινωνίας: 210- 9989196, 210-9989605 ).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της που θα γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών αυτής, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, στους οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
• Υποβολή αιτήσεως μετά την καταληκτική ημερομηνία που θα ορισθεί με Ανακοίνωση του Διοικητή του ΟΑΕΔ(www.oaed.gr) δεν είναι δυνατή.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης