Τρίκαλα, 7/1/2020 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ" /> Ανακοίνωση της ΔΕΥΑΤ για το έργο:«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ & ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», - Η ΕΡΕΥΝΑ
Παρασκευή 03.02.2023 | Εορτάζουν: Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα, Συμεών, Συμεώνης, Σύμος, Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμη

Ανακοίνωση της ΔΕΥΑΤ για το έργο:«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ & ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»,

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις13.01.2020 | 3:00 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: ΨΔΜΒ0ΕΘ4-ΕΑΡ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)
Οδ. Ασκληπιού 35 – Τρίκαλα
Τηλ 24310-76711-2
Πληροφ. κα Σωτηρία Μακροστέργιου

Αριθ. Πρωτ.: 29

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρεύσεως – Αποχετεύσεως Τρικάλων (ΔΕΥΑΤ), διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 95 του Ν. 4412/16, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΑΡΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», προϋπολογιζομένης δαπάνης 226.000 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 27/1/2019 και ώρα 08:00 και καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων την 3/2/2020 και ώρα 22:00.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (οικονομικοί φορείς) εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 4.520,00 ΕΥΡΩ, πρέπει δε να απευθύνεται προς την ΔΕΥΑ Τρικάλων. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 26/1/2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 28/1/2020.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό “87376” καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.deyat.gr.

Τρίκαλα, 7/1/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΥΞΙΔΑ