Τετάρτη 25.05.2022 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Ανακοίνωση του ΕΛΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ”

Ανακοινώσεις διάφορες07.09.2020 | 2:09 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

Αρ. Πρωτ.: 45039

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ)
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Ιωαννίνων, Λάρισας, Καλαμπάκας, που εδρεύουν στους νομούς Ιωαννίνων, Λάρισας, και Τρικάλων, των Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος Αχαΐας και Ρεθύμνου που εδρεύουν στους νομούς Αχαΐας και Ρεθύμνης και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

Ως κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού ορίζεται το 18ο και ως ανώτερο το 65ο για όλες τις κατηγορίες.
Οι υποψήφιοι να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.
Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (agrocert@otenet.gr), είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας, απευθύνοντάς την στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού: υπόψιν κας Ελένης Ασημακοπούλου, τηλ. Επικοινωνίας: 210-8392068 στην παρακάτω διεύθυνση: ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα, Τ.Κ. 111- 45 Αθήνα.
Η προθεσμία υποβολής αίτησης είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ και στον δικτυακό τόπο αυτής (www.elgo.gr), στα καταστήματα της υπηρεσίας μας στα οποία κατανέμονται οι ανωτέρω θέσεις και στους χώρους ανακοινώσεων των καταστημάτων των αντίστοιχων Δήμων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της ανακοίνωσης στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Το έντυπο της αίτησης (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6) διατίθεται: α) στο δικτυακό τόπο του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), γ) στα κατά τόπους ΚΕΠ αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).

Αθήνα 03.09.2020
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Παναγιώτης Ι. Χατζηνικολάου
MSc Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
& Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης