Παρασκευή 23.04.2021 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Ανακοίνωση Δ. Φαρκαδόνας

Ανακοινώσεις δημοσίου17.12.2020 | 9:16 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: ΩΡΕΠΩΗΗ-ΜΚ4
Αριθμ. απόφ. 310/2020
Αριθ. Πρωτ. 12272

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Συντάκτης: Αθηνά Πατσιάνη
ΤΗΛ: 2433350036
ΦΑΞ: 2433350018
e-mail: dimosfarkadonas@yahoo.gr

Θέμα: Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης πρακτικογράφου δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του Ν.3584/07
3. Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/97
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τΑ΄/1612-2015) αποζημίωση για εργασία καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου – Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.
5. Την υπ’ αριθ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Την αριθμ. 255/2018 απόφαση Δημάρχου «Ορισμός πρακτικογράφου για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου».
7. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6012.002 του προϋπολογισμού του δήμου Φαρκαδόνας οικονομικού έτους 2021, στον οποίο θα εγγραφεί πίστωση 7.000,00 ευρώ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης, για το έτος 2021, με αμοιβή, για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, για την Ελένη Τσιαούση του Κωνσταντίνου, τακτική υπάλληλο του δήμου μας, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, η οποία πέραν από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας της τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων.
Οι ώρες της απασχόλησης καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δυο εξαμήνων μέσα στο έτος, για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) το εξάμηνο.
Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται κάθε φορά στους δημοσίους υπαλλήλους όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4354/2015.
Η απόφαση να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» και στο Φύλο της Κυβερνήσεως βάσει του υπ’ αριθμ. εγγράφου 2/1015/∆ΕΠ/05.01.2016 του Υπ. Οικονομικών.

Φαρκαδόνα, 23/11/2020
Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας
Σπυρίδων Αγναντής

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Φυτικά Ροφήματα Βρώμης ΚΑΡΠΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ Nature Spot e-shop