Τρίτη 31.01.2023 | Εορτάζουν: Κύρος, Κύρης, Ευδοξία, Ευδοξούλα, Δόξα, Δοξούλα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ανακοινώσεις διάφορες06.12.2022 | 10:14 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Πληρ.: Άννα Τσιάμη Δασολόγος

Ανακοινώνουμε στο ευρύ κοινό ότι με την αρ. πρωτ. 379352/26-10-2022 ΑΔΑ: 9ΒΞΙ4653Π8-5ΑΒ πράξη χαρακτηρισμού της Υπηρεσίας μας, που εκδόθηκε ύστερα από αίτηση του κ. Θάνου Κωνσταντίνου και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 «περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων», χαρακτηρίσαμε την έκταση συνολικού εμβαδού 3936,836 τ.μ. που κείται στη θέση «Παλαιοχώρι» της Τ.Κ. Στουρναραίϊκων της Δ. Ε. Πινδέων του Δ. Πύλης της Π. Ε. Τρικάλων και απεικονίζεται με στοιχεία κορυφών Α,Β,Γ,…,Ρ,Σ,Τ,Α, με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ, σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500, που συντάχθηκε τον Ιούνιο του 2022 από τον πολιτικό μηχανικό κ. Γεώργιο Ντούβλη με AM 43047, ως εξής: α) Τα τμήματα με στοιχεία κορυφών Π,Χ4,Χ5,…,Τ,Σ,Ρ,Π εμβαδού 2330,779 τ.μ. και Χ2,Χ3,0,…,Κ,Ι,Χ1,Χ2 εμβαδού 753,315 τ.μ. ως μη δασικού χαρακτήρα εκτάσεις κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 περίπτωση α του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθ. 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ-159 Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, β) Το τμήμα με στοιχεία κορυφών Χ1,Χ2,Χ3,Π,Χ4,Χ5,Χ6,Χ7,Χ8,Χ9,Ζ,Η,Θ,Χ1 εμβαδού 852,74 τ.μ., ως δάσος κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3208/03 (ΦΕΚ-303 Α), υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εμπίπτουσα στην παρ. 1 περίπτωση ε του άρθρου 4 του Ν. 998/79, που μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές).
Η παραπάνω πράξη μας κοινοποιήθηκε Δήμο Πύλης (Τοπική Κοινότητα Στουρναραίϊκων), για την επί ένα μήνα ανάρτηση της στον πίνακα ανακοινώσεων και αναρτάται σε ειδικό προς τούτο διαδικτυακό τόπο.
Κατά της πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α), ενώπιον της Τ.Ε.Ε.Α. Τρικάλων, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής παράβολου.

Τρίκαλα 26- 10 -2022
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Δασαρχείου Τρικάλων
Χρήστος Κουλουκούρας
Δασολόγος με βαθμό Α΄

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΥΞΙΔΑ