Κυριακή 29.05.2022 | Εορτάζουν: Θεοδοσία, Θεοδόσω, Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια, Υπομονή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ανακοινώσεις διάφορες26.10.2021 | 10:08 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ανακοινώνουμε στο ευρύ κοινό ότι με την 219668/20-10-2021 (ΑΔΑ:6ΗΙΒΟΡ10-ΩΓΠ) πράξη χαρακτηρισμού της Υπηρεσίας μας, που εκδόθηκε ύστερα από αίτηση του κ. Βρατσίστα Χρήστου και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 «περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων», χαρακτηρίσαμε την έκταση συνολικού εμβαδού 2.434,57 τ.μ., που κείται στη θέση «Λογγιές Κοτρωνίου» της Τ.Κ. Κοτρωνίου της Δ. Ε. Πύλης του Δ. Πύλης της Π. Ε. Τρικάλων και απεικονίζεται με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ και στοιχεία κορυφών Α,Β,Γ,…,Κ,Λ,Α, στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200, που συντάχθηκε τον Αύγουστο του 2021, από τον πολιτικό μηχανικό κ. Μουτσικόπουλο Σπυρίδωνα με A.M. 108678, ως εξής: α )Το τμήμα της έκτασης εμβαδού 1.844,995 τ.μ. με στοιχεία κορυφών Ν,I,Κ,Λ,Μ,Α,Β,Γ,Δ,Μ,Ν, ως δάσος κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3208/03 (ΦΕΚ-303 Α), υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εμπίπτουσα στην παρ. 1 περίπτωση α και παρ. 2 περίπτωση γ, του άρθρου 4 του Ν. 998/79, που μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). β) Το τμήμα της έκτασης εμβαδού 589,575 τ.μ., με στοιχεία κορυφών Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ν,Μ,Δ, ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 περίπτωση α του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθ. 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ-159 Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Η παραπάνω πράξη μας κοινοποιήθηκε Δήμο Πύλης (Τοπ. Κοινότ. Κοτρωνίου), για την επί ένα μήνα ανάρτηση της στον πίνακα ανακοινώσεων και αναρτάται σε ειδικό προς τούτο διαδικτυακό τόπο.
Κατά της πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α), ενώπιον της (Τ.Ε.Ε.Α.) Τρικάλων, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής παράβολου.

Τρίκαλα 20-10-2021
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Χρήστος Κουλουκούρας
Δασολόγος με βαθμό Α΄

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης