Τετάρτη 31.05.2023 | Εορτάζουν: Ερμείας, Ερμειάς, Ερμεία, Μάγος, Μάγια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ανακοινώσεις διάφορες27.01.2022 | 8:41 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ανακοινώνουμε στο ευρύ κοινό ότι με 7517 /17-1-2022 (ΑΔΑ: ΨΒΤ10Ρ10-09Η) πράξη χαρακτηρισμού της Υπηρεσίας μας, που εκδόθηκε ύστερα από αίτηση του κ. Βλαχογιάννη Κωνσταντίνου και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 «περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων», χαρακτηρίσαμε την έκταση συνολικού εμβαδού 16.170,448 τ.μ., που κείται στη θέση «Γυφτάκι – Κριθάρια – Γουρνούλα» της Τ.Κ. Αγίου Προκοπίου της Δ. Ε. Πύλης του Δ. Πύλης της Π. Ε. Τρικάλων και απεικονίζεται με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500, που συντάχθηκε τον Οκτώβριο του 2021, από τον αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό κ. Βασίλειο Ζαφείρη με AM 133366, το οποίο θεωρήθηκε και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, ως εξής:
Τα τμήματα ΑΙ με στοιχεία κορυφών Α,21,22,….30,31,Γ,Β,Α, εμβαδού 2.953,239 τ.μ., Α2 με στοιχεία κορυφών Δ,32,33,34,…,39,4,…,Ζ,Ε,Δ, εμβαδού 6.543,355τ.μ. και A3 με στοιχεία κορυφών ΑΙ, Α2,Α3,…,Α13,Α14,Α1 εμβαδού 715,145 τ.μ., ως μη δασικού χαρακτήρα εκτάσεις κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 περίπτωση α του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθ. 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ-159 Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Τα τμήματα ΔΙ με στοιχεία κορυφών 4,39,40,…,2,3,4, εμβαδού 1,006,255τ.μ. και Δ2 (εξαιρείται το A3) με στοιχεία κορυφών Λ,Κ,1,78,…,65,66,67,Λ, εμβαδού 4.952,454 τ.μ., ως δάσος κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3208/03 (ΦΕΚ-303 Α), υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εμπίπτουσα στην παρ. 1 περίπτωση α του άρθρου 4 του Ν. 998/79, που μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές).
Η παραπάνω πράξη μας κοινοποιήθηκε Δήμο Πύλης (Τοπική Κοινότητα Αγίου Προκοπίου), για την επί ένα μήνα ανάρτηση της στον πίνακα ανακοινώσεων και αναρτάται σε ειδικό προς τούτο διαδικτυακό τόπο.
Κατά της πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α), ενώπιον της (Τ.Ε.Ε.Α) Τρικάλων, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής παράβολου.
Τρίκαλα 17 – 01 -2022
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Δασαρχείου Τρικάλων
Χρήστος Κουλουκούρας
Δασολόγος μ βαθμό Α’

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης