Παρασκευή 30.09.2022 | Εορτάζουν: Στρατόνικος, Στράτος, Στρατής, Στρατονίκης, Στρατονίκιος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ανακοινώσεις διάφορες09.03.2022 | 10:15 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ανακοινώνουμε στο ευρύ κοινό ότι με την 41656/4-3-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΑΦΟΡ10-Β5Ζ) πράξη χαρακτηρισμού της Υπηρεσίας μας, που εκδόθηκε ύστερα από αίτηση της κ. Τουρκογεώργου Μαρίας και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 «περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων», χαρακτηρίσαμε την έκταση συνολικού εμβαδού 2065,26 τ.μ. που κείται στην περιοχή της Τ.Κ. Κοτρωνίου της Δ. Ε. Πύλης του Δ. Πύλης της Π. Ε. Τρικάλων και εμφαίνεται με συντεταγμένες κορυφών Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Α στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500, που συντάχθηκε τον Αύγουστο του 2021 από τον πολιτικό μηχανικό κ. Γεώργιο Ντούβλη με AM 43047, ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 περίπτωση α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 32 του Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Η παραπάνω πράξη μας κοινοποιήθηκε Δήμο Πύλης (Τοπική Κοινότητα Κοτρωνίου), για την επί ένα μήνα ανάρτηση της στον πίνακα ανακοινώσεων και αναρτάται σε ειδικό προς τούτο διαδικτυακό τόπο.
Κατά της πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α), ενώπιον της (Τ.Ε.Ε.Α) Τρικάλων, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολής παράβολου.

Τρίκαλα 04-03-2022
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Δασαρχείου Τρικάλων
Χρήστος Κουλουκούρας
Δασολόγος με βαθμό Α’

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης