Κυριακή 29.05.2022 | Εορτάζουν: Θεοδοσία, Θεοδόσω, Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια, Υπομονή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟY ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ανακοινώσεις διάφορες23.06.2021 | 1:32 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ανακοινώνουμε στο ευρύ κοινό ότι με την 1/2021 (A.Δ.A.: 6Υ7ΛΟΡ10-ΣΑΙ) απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.), που εκδόθηκε ύστερα από αντίρρηση την με αριθμό πρωτ. 233508/08-12-2020 ασκηθείσα αντίρρηση – προσφυγή της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Δ/νσης Δασών, κατά της υπ’ αριθμ. 174547/05-10-2020 πράξης χαρακτηρισμού του Δασάρχη Τρικάλων (ΑΔΑ: ΩΙΥΦΟΡ10-6ΑΕ), αποφασίστηκε:
α) Κάνει εν μέρει δεκτές κατ’ ουσίαν τις αντιρρήσεις της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Δ/νσης Δασών Τρικάλων για τα τμήματα 2 & 3 που ασκήθηκαν κατά της αριθμ. 174547/05-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΥΦΟΡ10-6ΑΕ) Πράξης Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Τρικάλων, ακυρώνει την πράξη χαρακτηρισμού για τα τμήματα αυτά και χαρακτηρίζει την επίδικη έκταση των τμημάτων 2 & 3 συνολικού εμβαδού Ε2+Ε3= 981,16 τ.μ., όπως αυτή απεικονίζεται στο συνημμένο της Πράξης Χαρακτηρισμού τοπογραφικό διάγραμμα (όπως ελέγχθηκε, τροποποιήθηκε και θεωρήθηκε από την παρούσα επιτροπή), ως δασική έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρ.1 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α), υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εμπίπτουσα στην παρ. 1 περίπτωση α’ (NATURA 2000 GR2130013 SPA) του άρθρου 4 και στην παρ. 2 περίπτωση γ’ (200 μέτρων εκατέρωθεν επαρχιακών οδών) του ιδίου άρθρου του Ν. 998/79, που μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές).
β) Απορρίπτει εν μέρει κατ’ ουσίαν τις αντιρρήσεις της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Δ/νσης Δασών Τρικάλων για το τμήμα 1 εμβαδού Ε1= 416,97 τ.μ. με στοιχεία περιμέτρου (23-24-25-26- 27-11-12-13-14-15-16-17-Α-23), όπως αυτό απεικονίζεται στο συνημμένο της Πράξης Χαρακτηρισμού τοπογραφικό διάγραμμα (όπως ελέγχθηκε, τροποποιήθηκε και θεωρήθηκε από την παρούσα επιτροπή), και επικυρώνει την με αριθμό 174547/5-10-2020 πράξη χαρακτηρισμού για το τμήμα αυτό ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (οίκημα).
Η παραπάνω πράξη μας κοινοποιήθηκε Δήμο Πύλης (Τοπ. Κοινότ. Μυροφύλλου), για την επί ένα μήνα ανάρτηση της στον πίνακα ανακοινώσεων και αναρτάται σε ειδικό προς τούτο διαδικτυακό τόπο.
Κατά της απόφασης δύναται να ασκηθεί αντίρρηση, στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας, σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφιο ιδ του άρθρου 1 του Ν. 702/77 όπως ισχύει, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο.
Τρίκαλα 15-06-2021
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Δασαρχείου Τρικάλων
Χρήστος Κουλουκούρας
Δασολόγος με βαθμό Α’

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης