Πέμπτη 30.06.2022 | Εορτάζουν: Απόστολος, Τόλης, Αποστόλης, Αποστολία, Λία, Αποστολίνα, Πολίνα, Μελίτων, Μελίτωνας, Μελίτος, Μελίτης

Ανακοίνωση Δήμου Φαρκαδόνας

Ανακοινώσεις δημοσίου17.12.2020 | 9:16 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 6ΩΨ6ΩΗΗ-0ΨΦ
Αριθμ. απόφ. 309/2020
Αριθ. Πρωτ. 12271

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Συντάκτης: Αθηνά Πατσιάνη
ΤΗΛ: 2433350036
ΦΑΞ: 2433350018
e-mail: dimosfarkadonas@yahoo.gr

ΘΕΜΑ: Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης διοικητικών υπαλλήλων του Δήμου Φαρκαδόνας για το έτος 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του Ν.3584/07.
3. Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/97.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015.
5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
6. Τις εποχικές/έκτακτες/επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που θα δημιουργηθούν κατά το έτος 2021 λόγω μεγάλης έλλειψης προσωπικού και της ανακατανομής των αρμοδιοτήτων οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση του προσωπικού των διοικητικών υπηρεσιών πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας όπως, τήρηση και σύνταξη πρακτικών συμβουλίων Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων.
7. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα βαρύνει τον ΚΑ 10-6012.002 του προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2021, στον οποίο θα εγγραφεί πίστωση 9.000,00 ευρώ.
8. Το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών με αριθμ. 2/1015/∆ΕΠ/05.01.2016 στο οποίο δεν προβλέπεται εξαίρεση για τους ΟΤΑ από τη δημοσίευση των υπερωριών στο ΦΕΚ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή εργασία για το έτος 2021, για τους διοικητικούς υπαλλήλους του Δήμου Φαρκαδόνας.
Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δυο εξαμήνων μέσα στο έτος, για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο το εξάμηνο. Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται κάθε φορά στους δημοσίους υπαλλήλους όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4354/2015.
Η απόφαση να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» και στο Φύλο της Κυβερνήσεως.

Φαρκαδόνα, 23/11/2020
Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας
Σπυρίδων Αγναντής

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Αλλάζω συσκευή - Ανακυκλώνω Αλλάζω συσκευή