Τρίτη 27.09.2022 | Εορτάζουν: Ακυλίνα, Ακυλίνη, Ακυλήνη, Επίχαρις, Επιχάρια, Ζήνων, Καλλίστρατος, Καλλιστράτης, Καλλιστράτη

Ανακοίνωση του ΟΚΠΑΔ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

Ανακοινώσεις δημοσίου06.10.2021 | 9:26 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. Αρ. 2/2021
Για την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον ΟΚΠΑΔ του Δήμου Πύλης με αντίτιμο.
Η Πρόεδρος του ΟΚΠΑΔ Πανάγου Μαρίνα
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του Ν. 3833/2010, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α΄ Β΄ και Γ΄ του Ν.2190/1994 «Οι λογοτέχνες, οι καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/Α).
4. Tο άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του
Ν.4483/2017 αναφορικά με το προσωπικό αμειβόμενο με την καταβολή αντιτίμου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
5. Το με ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ. σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του Ν. 3812/2009.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 (ΦΕΚ 134 Α’), «Περί καθορισμού διαδικασίας επιλογής του επί συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 523/1980 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ.476/1981.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 8 του Ν.4325/2015 αναφορικά με τα προσόντα διορισμού του κλάδου Μουσικών ΤΕ στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών.
9. Τις διατάξεις του Β.Δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7 Α’).
10. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/16.12.2015 Τεύχος Α’).
11. Την υπ’ αριθ. 9/12-3-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού
Κοινωνικών, Πολιτιστικών. Αθλητικών Δράσεων Δήμου Πύλης (ΟΚΠΑΔ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ) με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) με αντίτιμο οκτώ (8) ατόμων για το σχολικό έτος 2021 – 2022 στη Μουσική Σχολή ΟΚΠΑΔ Δήμου Πύλης».
12. Την υπ’ αριθ. 24/4-10-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών. Αθλητικών Δράσεων Δήμου Πύλης (ΟΚΠΑΔ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ) με θέμα: «Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) μουσικών για τις ανάγκες της Μουσικής Σχολής του ΟΚΠΑΔ Δήμου Πύλης».
13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 57082/23-3-2021 Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στον ΟΚΠΑΔ Δήμου Πύλης με αντίτιμο, προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
14. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 44866/15-6-2021 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (με αντίτιμο), συνολικά οκτώ (8) ατόμων.
15. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 147726/19-7-2021 (Α.Δ.Α: ΨΟΓΣΟΠ10-ΠΒΙ) απόφαση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με θέμα:
«Καθορισμός τριμελούς Επιτροπής σύμφωνα με το ΠΔ 524/1980 για την πρόσληψη
Καλλιτεχνικού Προσωπικού ΙΔΟΧ με αντίτιμο στον ΟΚΠΑΔ Δήμου Πύλης για τη Μουσική Σχολή ΟΚΠΑΔ Δήμου Πύλης».
16. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 55/17-3-2021 Βεβαίωση του Προέδρου του ΟΚΠΑΔ Δήμου Πύλης. Περί ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης, αλλά και τη δέσμευση ύπαρξης αντίστοιχων πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
17. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του ΟΚΠΑΔ Δήμου Πύλης.
18. Τις ανάγκες της Μουσικής Σχολής του ΟΚΠΑΔ Δήμου Πύλης
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού στον ΟΚΠΑΔ Πύλης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο για την κάλυψη των αναγκών της τρέχουσας χρονιάς 2021-2022

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 6/10/2021)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης