Δευτέρα 15.08.2022 | Εορτάζουν: Παναγιώτης, Πάνος, Πανούσος, Παναγής, Πανάγος, Γιώτης, Τάκης, Πανίκος, Παναγιώτα, Γιώτα, Παναγιούλα, Γιούλα, Παναγούλα, Νάγια, Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω,Μαρία, Μαργέτα, Μαριέττα, Μαργετίνα, Μάρω, Μαριώ, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μανιώ, Μαίρη, Μαρινίκη, Μιρέλλα, Μυρέλλα, Μάνια, Μάρα, Μαράκι, Μάριος,Γεσθημανή, Ιεσθημανή, Θεοτόκης, Θεοτοκία, Μαριάντζελα, Μαρινέλα, Ελώνα, Ελλώνα, Ελόνα, Ηλιοστάλακτη, Ηλιοστάλακτη, Καθολική, Κρυστάλλω, Κρουστάλλω, Κρουστάλω, Κρυσταλία, Κρυσταλλία, Κρουσταλένια,Πρέσβεια, Πρεσβεία, Συμέλα, Σιμέλα, Σουμελά

Απόφαση Δημάρχου Δ. Μετεώρων περί ορισμού Αντιδημάρχου και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

Ανακοινώσεις δημοσίου31.12.2021 | 2:54 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Ε. Βλαχάβα 1 ΤΚ 42200
Πληρ.: Γουγουλάκης Κων/νος
Τηλ.: 24323-50240
FAX: 24320-22421
e-mail: info@dimosmeteoron.com

Αριθ. πρωτ. 21642
 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων κατ’ άρθρο 59 Ν. 3852/2010, όπως ισχύει Αριθ. 889/2021
Ο Δήμαρχος Μετεώρων
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με την αντιμισθία αιρετών.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με την ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας αιρετών του δήμου που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.
 6. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 7. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 – ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Καλαμπάκας και ήδη Δήμο Μετεώρων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 21.991 κατοίκους και με το (ΦΕΚ 630/B/20-3-2013) ανέρχεται σε 23.863 κατοίκους.
 8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Μετεώρων έχει οκτώ (8) Δημοτικές Ενότητες.
 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ ΦΕΚ 2276/Β/12-10-2011) στον οποίο περιγράφονται ανά οργανική μονάδα οι αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί ο Δήμος.
 10. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τον Ν. 4674/2020 (Α’ 53), όπως ισχύει, στο Δήμο Μετεώρων μπορούν να ορισθούν επτά (7) Αντιδήμαρχοι έμμισθοι και δύο (2) άμισθοι.
 11. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019, με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων» και ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ.
 12. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 48/22119/07.04.2020: Ορισμός Αντιδημάρχων
 13. Την ανάγκη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου Μετεώρων.
 14. Το γεγονός ότι στο Δήμο Μετεώρων έχει ορισθεί ένας (1) έμμισθος Αντιδήμαρχος, δυνάμει των υπ’ αριθ. 43/2020, 553/2020, 393/2021 και 496/2021 αποφάσεων του Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων, με θητεία από 01.02.2020 έως 31.12.2021.
 15. Το γεγονός ότι στο Δήμο Μετεώρων έχουν ορισθεί έξι (6) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι, δυνάμει της υπ’ αριθ. 496/2021 απόφασης του Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων, με θητεία από 01.09.2021 έως και 01.09.2022.
 16. Το γεγονός ότι δυνάμει της υπ’ αριθ. 453/2019 απόφαση του Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων, όπως αυτή τροποποιήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. 496/2021 απόφασης του Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων, ο Δήμαρχος του Δήμου Μετεώρων μεταβίβασε την άσκηση αρμοδιότητας τέλεσης πολιτικών γάμων, τη χορήγηση αδειών και σχετικών βεβαιωτικών πράξεων για την τέλεσή τους σε Αντιδήμαρχο του Δήμου Μετεώρων για το χρονικό διάστημα της θητείας του, ήτοι από 01.09.2021 έως και 01.09.2022.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ι. Α. Ορίζουμε τον δημοτικό συμβούλο κο Δημήτριο Λύπα ως έμμισθο Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Πολιτισμού και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Μετεώρων, με θητεία από 01.01.2022 έως και 31.12.2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (01.09.2019 – 31.12.2023), και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 • Μεριμνά για τα ζητήματα τουριστικής προβολής του Δήμου Μετεώρων
 • Έχει την ευθύνη για το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Μετεώρων, το Μουσείο Γεωλογικών Σχηματισμών Μετεώρων και το Κέντρο Ψηφιακής Προβολής της Ιστορίας και του Πολιτισμού των Μετεώρων
 • Έχει την ευθύνη για τα θέματα προβολής, ενημέρωσης και τύπου σχετικά με το Δήμο Μετεώρων
 • Έχει την ευθύνη προστασίας, προβολής και ανάδειξης των μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής.
 • Έχει την ευθύνη λειτουργίας Μουσείων και λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων και της ανάδειξης αυτών.
 • Έχει την ευθύνη εφαρμογής των πολιτικών για την ανάδειξη, προστασία και προβολή του τοπικού πολιτισμού και των πολιτιστικών αγαθών του Δήμου μας.
 • Έχει την ευθύνη σχεδιασμού, εισήγησης και μέριμνας για τη δημιουργία μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων.
 • Έχει την ευθύνη προώθησης πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Έχει την ευθύνη επιχορήγησης ΝΠΙΔ, τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου.
 • Έχει την ευθύνη προώθησης πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (περιλαμβανομένων και των Αδελφοποιήσεων).
 • Έχει την ευθύνη οργάνωσης των εθνικών και τοπικών επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου.
 • Έχει την ευθύνη στολισμού του Δήμου κατά την περίοδο των εορτών.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων των αρμοδιοτήτων του, στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του δημάρχου.
 • Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του δήμου για προώθηση θεμάτων που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές του.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.
 • Έχει την ευθύνη διαχείρισης των κτιρίων του δήμου και των Νομικών του Προσώπων που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές του.
 • Εκπροσωπεί τη δημοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού, που έχει σχέση με τον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
 • Έχει την εξουσιοδότηση της υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, οίκοθεν βεβαιωτικών σημειωμάτων και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στον Δήμο Μετεώρων και έχουν σχέση με τον τομέα των αρμοδιοτήτων του.
 • Εκπροσωπεί τον Δήμο σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις.
 • Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα των αρμοδιοτήτων του.
 • Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες του.

Β. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του έμμισθου Αντιδημάρχου κου Δημητρίου Λύπα τον αναπληρώνει ο Δήμαρχος του Δήμου Μετεώρων κος Θεόδωρος Αλέκος.
Γ. Ανάκληση Αντιδημάρχου: Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
ΙΙ. Σημειώνεται, ότι, κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι υπ’ αριθ. 453/2019 και 496/2021 αποφάσεις Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων, οι οποίες δεν έχουν τροποποιηθεί και καταργηθεί κατά τα ανωτέρω.
ΙΙΙ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού, να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Μετεώρων.
Καλαμπάκα, 27.12.2021
Ο Δήμαρχος Μετεώρων
Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Κοινοποίηση:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Εσωτερική διανομή:

 1. Οριζόμενος Αντιδήμαρχος
 2. Γραφείο Δημάρχου Μετεώρων
 3. Διευθύνσεις και αυτοτελείς οργανικές μονάδες Δήμου Μετεώρων
 4. Πρωτόκολλο Δήμου Μετεώρων

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης