Τρίτη 20.04.2021 | Εορτάζουν: Ζακχαίος, Ζάκχος, Ζάχος,Λάζαρος, Λάζος

Απόφαση Δημάρχου Δήμου Μετεώρων

Ανακοινώσεις δημοσίου12.10.2020 | 1:36 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση: Ευθ. Βλαχάβα 1
Ταχ. Κώδικας: 42200 – Καλαµπάκα
Πληρ.: Γουγουλάκης Κων/νος
Τηλ. 24323-50240
FAX 24320-22421
e-mail: info@dimosmeteoron.com
Αριθ. πρωτ. 11210

Απόφαση Δημάρχου Αριθ. 553/2020
Σχετικά με:
1. Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 439/2019 απόφασης του Δημάρχου Μετεώρων ‘‘Περί ορισμού Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (Άρθρο 59)’’ ως προς τον ορισμό Άμισθου Αντιδημάρχου κατά τη διάταξη του άρθρου 59 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει
2. Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 43/2020 απόφασης του Δημάρχου Μετεώρων ‘‘Για τον ορισμό Άμισθου Αντιδημάρχου & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (Άρθρο 59 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει)’’ ως προς την περαιτέρω Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων κατά τη διάταξη του άρθρου 59 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει και τον ορισμό Έμμισθου Αντιδημάρχου κατά τη διάταξη του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει
Ο Δήμαρχος Μετεώρων
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134), και ισχύουν, οι οποίες ορίζουν ότι ‘‘1. Το δήμαρχο επικουρούν οι αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 2. Αντιδήμαρχος δεν μπορεί να οριστεί σύμβουλος που ανήκει σε διαφορετική δημοτική παράταξη από αυτή του δημάρχου, εάν ο ορισμός δεν εγκριθεί από την πλειοψηφία των συμβούλων της παράταξης στην οποία ανήκει ο σύμβουλος αυτός. Η ανωτέρω έγκριση δεν ανακαλείται. 2. Ο αριθμός των αντιδημάρχων ορίζεται ως εξής: Σε δήμους με πληθυσμό έως πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους ορίζονται έως δύο (2) αντιδήμαρχοι, ενώ σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πέντε χιλιάδες έναν (5.001) και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους ορίζονται έως τέσσερις (4). Σε δήμους που έχουν πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους ορίζονται έως πέντε (5) αντιδήμαρχοι, ενώ σε δήμους από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους ορίζονται έως έξι (6) αντιδήμαρχοι. Σε δήμους από εκατό χιλιάδες έναν (100.001) κατοίκους και άνω ορίζονται έως οκτώ (8) αντιδήμαρχοι. Σε δήμους που προήλθαν από συνένωση, ο αριθμός των αντιδημάρχων αυξάνεται κατά έναν (1), εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων που συνενώθηκαν είναι από πέντε (5) έως και επτά (7), κατά δύο (2) εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων είναι από οκτώ (8) έως και εννέα (9) και κατά τρεις (3) εάν ο αριθμός των δημοτικών ενοτήτων είναι δέκα (10) και ανώτερος. Αν, στους νησιωτικούς δήμους, ο αριθμός των αντιδημάρχων που ορίζεται βάσει του πληθυσμού είναι μικρότερος από τον αριθμό των δημοτικών ενοτήτων, αυτός προσαυξάνεται ισάριθμα, αφού ληφθεί υπόψη η παράγραφος 1 του άρθρου 207. Στους μικρούς νησιωτικούς δήμους, κατά την έννοια της περίπτωσης στ` της παραγράφου 1 του άρθρου 2Α, μπορεί να ορίζεται ένας αντιδήμαρχος επιπλέον των οριζόμενων σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια. Στους δήμους που αναλαμβάνουν τη φιλοξενία του θεσμού “Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης” μπορεί να ορίζεται ένας αντιδήμαρχος, επιπλέον των οριζομένων σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, ειδικά για θέματα πολιτισμού και της εν γένει προετοιμασίας της διοργάνωσης και έως το τέλος του έτους της διοργάνωσης του θεσμού. Ειδικά για τη δημοτική περίοδο των αρχών που εγκαταστάθηκαν την 01.09.2019, ο αριθμός των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των αντιδημάρχων που είχαν ορισθεί κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο και σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). 3. Στους αντιδημάρχους, εκτός των καθ` ύλην αρμοδιοτήτων, ο δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες που αφορούν τη δημοτική ενότητα και ιδίως: α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας. δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. 4. Η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου. 5. Η απόφαση του δημάρχου με την οποία ορίζονται οι αντιδήμαρχοι και τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες, κατά την παράγραφο 1, δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού και αναρτάται και στην ιστοσελίδα του δήμου. 6. Αν ο αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί άλλος αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον δήμαρχο ή, αν δεν έχει οριστεί τέτοιος, ο ίδιος ο δήμαρχος’’.
2. Τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 47 Ν.4647/2019 (ΦΕΚ Α 204/16.12.2019), και ορίζει ότι ‘‘Με την απόφαση της παραγράφου 5 και τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, μπορεί να ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού των αντιδημάρχων της παραγράφου 2. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, αν ισούται ή υπερβαίνει το ήμισυ αυτής. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής και ο αριθμός τους δεν προσμετράται για τον υπολογισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων -συνεργατών, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων’’.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 – ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Καλαμπάκας και ήδη Δήμο Μετεώρων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 21.991 κατοίκους και με το (ΦΕΚ 630/B/20-3-2013) ανέρχεται σε 23.863 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Μετεώρων έχει οκτώ (8) Δημοτικές Ενότητες.
7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ ΦΕΚ 2276/Β/12-10-2011) στον οποίο περιγράφονται ανά οργανική μονάδα οι αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί ο Δήμος.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν. 4483/2017 (Α’ 107), όπως ισχύει, αναφορικά με την αντιμισθία των αιρετών.
9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 59633/20.08.2019 και υπ’ αριθ. 82/2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα ‘’Ορισμός Αντιδημάρχων’’ (ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ)
10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 22119/07.04.2020 και υπ’ αριθ. 48/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα ‘’Ορισμός Αντιδημάρχων’’ (ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΞΦ), η οποία ορίζει ότι στον Δήμο Μετεώρων δύνανται να οριστούν 7 έμμισθοι Αντιδήμαρχοι κατ’ άρθρο 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και 2 άμισθοι Αντιδήμαρχοι κατ’ άρθρο 59 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει
11. Την υπ’ αριθ. 439/2019 Απόφαση του Δημάρχου Μετεώρων περί ‘’Ορισμού Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του άρθρου 59 Ν. 3852/2010, όπως ισχύει’’
12. Την υπ’ αριθ. 43/2020 Απόφαση του Δημάρχου Μετεώρων περί ‘’Ορισμού Άμισθου Αντιδημάρχου & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (Άρθρο 59 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει)’’
13. Την υπ’ αριθ. 206/2020 Απόφαση του Δημάρχου Μετεώρων περί ‘’Τροποποίησης της υπ’ αριθ. 439/2019 απόφασης του Δημάρχου Μετεώρων περί ορισμού Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων’’
14. Το γεγονός ότι στο Δήμο Μετεώρων έχουν ορισθεί έως σήμερα συνολικά οκτώ (8) Αντιδήμαρχοι, δυνάμει των υπ’ αριθ. 439/2019 και 43/2020 αποφάσεων Δημάρχου Μετεώρων και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ι. Τροποποιεί την αριθ. 439/2019 απόφαση του Δημάρχου Μετεώρων ως εξής:
Α. Ορίζει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 59 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, τον Δημοτικό Σύμβουλο κο Νικόλαο Φωλίνα ως Άμισθο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων του Δήμου Μετεώρων, με θητεία από την 01.10.2020 μέχρι την 30.09.2021. Οι αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου του Δήμου Μετεώρων, κου Νικολάου Φωλίνα, παραμένουν οι ίδιες που ήδη έχουν μεταβιβαστεί σ’ αυτόν, δυνάμει της υπ’ αριθ. 439/2019 απόφασης του Δημάρχου Μετεώρων, όπως αναλυτικά αναφέρονται σ’ αυτήν.
ΙΙ. Τροποποιεί την αριθ. 43/2020 απόφαση του Δημάρχου Μετεώρων ως εξής:
Α. Τροποποιεί – συμπληρώνει τις αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν με την ανωτέρω υπ’ αριθ. 43/2020 απόφαση στον Αντιδήμαρχο Δήμου Μετεώρων, κο Δημήτριο Λύπα, και του μεταβιβάζει, επιπλέον, κατά τη διάταξη του άρθρου 59 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, την αρμοδιότητα των Δημοσίων Σχέσεων, και ιδίως τα θέματα προβολής, ενημέρωσης και τύπου σχετικά με το Δήμο Μετεώρων. Οι υπόλοιπες αρμοδιότητες που ήδη έχουν ανατεθεί στον Αντιδήμαρχο Δήμου Μετεώρων, κο Δημήτριο Λύπα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 43/2020 απόφασης Δημάρχου Μετεώρων, εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. Ορίζει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, τον Αντιδήμαρχο Δήμου Μετεώρων, κο Δημήτριο Λύπα, ως Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Μετεώρων με αντιμισθία και με θητεία από την 01.10.2020 μέχρι την 31.12.2021.

Οι υπ’ αριθ. 439/2019 και 43/2020 αποφάσεις του Δημάρχου Μετεώρων εξακολουθούν να ισχύουν ως προς τις υπόλοιπες διατάξεις τους, οι οποίες δεν έχουν τροποποιηθεί και καταργηθεί κατά τα ανωτέρω.
Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού, να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Μετεώρων.

Καλαμπάκα 01.10.2020
Ο Δήμαρχος Μετεώρων
Θεόδωρος Γ. Αλέκος

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Φυτικά Ροφήματα Βρώμης ΚΑΡΠΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ Nature Spot e-shop