ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α. Ορίζουμε αντικαταστάτη του παραιτηθέντος Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Δήμου Μετεώρων Νικολάου Φωλίνα. (Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 7/7/2021)" /> Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου - Η ΕΡΕΥΝΑ
Κυριακή 29.01.2023 | Εορτάζουν: Βαρσιμαίος, Βαρσάμης, Βαρσαμία, Βαρσάμω, Βαλσάμω, Βαλσαμία

Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου

Ανακοινώσεις δημοσίου07.07.2021 | 2:47 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 6ΞΛΠ46ΜΜΥΗ-ΘΗΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ &
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Ε. Βλαχάβα 1 ΤΚ 42200
Πληρ.: Γουγουλάκης Κων/νος
Τηλ.: 24323-50240
FAX: 24320-22421
e-mail: info@dimosmeteoron.com
Αριθ. πρωτ. 10955
Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου λόγω παραίτησης και τροποποίηση αποφάσεων Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων-Αριθ. 393/2021
Ο Δήμαρχος Μετεώρων
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’) «Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής».
6. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
7. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 – ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Καλαμπάκας και ήδη Δήμο Μετεώρων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 21.991 κατοίκους και με το (ΦΕΚ 630/B/20-3-2013) ανέρχεται σε 23.863 κατοίκους.
8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Μετεώρων έχει οκτώ (8) Δημοτικές Ενότητες.
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ ΦΕΚ 2276/Β/12-10-2011) στον οποίο περιγράφονται ανά οργανική μονάδα οι αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί ο Δήμος.
10. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τον Ν. 4674/2020 (Α’ 53), όπως ισχύει, στο Δήμο Μετεώρων μπορούν να ορισθούν επτά (7) Αντιδήμαρχοι έμμισθοι και δύο (2) άμισθοι.
11. Το γεγονός ότι στο Δήμο Μετεώρων είχαν ορισθεί επτά (7) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και ένας (1) άμισθος Αντιδήμαρχος, δυνάμει των υπ’ αριθ. 439/2019, 453/2019, 43/2020, 206/2020, 229/2020, 553/2020 αποφάσεων Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων
12. Το γεγονός ότι μετά την παραίτηση του κου Νικολάου Φωλίνα από το αξίωμα του άμισθου Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων του Δήμου Μετεώρων, στις 30.06.2021, ασκούν καθήκοντα Αντιδημάρχων στο Δήμο Μετεώρων επτά (7) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι
13. Την υπ. αρ. πρωτ. 10712/30.06.2021 αίτηση παραίτησης του κου Νικολάου Φωλίνα από το αξίωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων του Δήμου Μετεώρων
14. Την υπ’ αριθ. 386/01.07.2021 απόφαση Δημάρχου Δήμου Μετεώρων περί ”Αποδοχής παραίτησης Αντιδημάρχου”, ήτοι του κου Νικολάου Φωλίνα
15. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019, με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων» και ΑΔΑ: ΨΨ3Ψ465ΧΘ7-5ΑΜ.
16. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.) εγκ.48/22119/07.04.2020: Ορισμός Αντιδημάρχων
17. Την ανάγκη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου Μετεώρων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζουμε αντικαταστάτη του παραιτηθέντος Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Δήμου Μετεώρων Νικολάου Φωλίνα.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 7/7/2021)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΥΞΙΔΑ