Τετάρτη 29.06.2022 | Εορτάζουν: Πέτρος, Πετρής, Πετράς, Πετράκης, Πετρουλάς, Πετρίνος, Πέτρα, Πετρούλα, Πετρία, Πετρίνα, Παύλος, Πώλ, Παυλίνα, Πωλίνα, Παύλιανη

Απόφαση Δήμου Τρικκαίων

Ανακοινώσεις δημοσίου05.08.2020 | 9:42 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ:6ΧΥ4ΩΗ9-ΠΨ1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κωδ.: 421 31
Πληροφορίες: Ελ.Ψύχου
Τηλ.: 24313-51179
Fax : 24310-35956
E-mail: epsyxou@trikalacity.gr
Αριθμ. Αποφ.: 1144 / 2020
Αριθμ. πρωτ.: 22000
ΘΕΜΑ: Αποδοχή παραίτησης και ορισμός Αντιδημάρχου
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρο 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’), και την παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’/11-4-2012), με τις οποίες καθορίζεται ο αριθμός των αντιδημάρχων.
3. Την υπ’ αριθμ. 15150 / 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. 89/2019 (αριθμός πρωτοκόλλου: 59847/21-8-2019) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Ορκωμοσία αιρετών Δήμων και Κοινοτήτων (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2019 – 31η Δεκεμβρίου 2023).
5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Τρικκαίων έχει οκτώ (8) Δημοτικές Ενότητες.
6. Τα επίσημα πληθυσμιακά στοιχεία, της απογραφής του έτους 2011, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 699/Β΄/20-03-2014) από τα οποία προκύπτει ότι ο πραγματικός (De facto) πληθυσμός του Δήμου Τρικκαίων ανέρχεται σε 80.287 κατοίκους.
7. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 92 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 33 του Ν.4483/2017, αναφορικά την αντιμισθία Αντιδημάρχων.
8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Τρικκαίων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1797/21.05.2018 τεύχος Β΄, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον οποίο περιγράφονται ανά οργανική μονάδα οι αρμοδιότητας τις οποίες ασκεί ο Δήμος.
9. Την αριθμ. 1329/2019 (αριθμ. πρωτ.: 28148/01-09-2019) Απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων» (ΑΔΑ: 6ΡΑΔΩΗ9-6ΙΗ).
10. Τις έγγραφη δήλωση παραίτησης του αντιδημάρχου κ.Λασπά Αχιλλέα με αριθμ. πρωτ.: 21811/31-07-2020.
11. Την ανάγκη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου.
Αποφασίζει
Α. Αποδέχεται την δήλωση παραίτησης του αντιδημάρχου κ. Λασπά Αχιλλέα του Κωνσταντίνου που ορίστηκε με την αριθμ. 1329/2019 (αριθμ. πρωτ.: 28148/01-09-2019) Απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων» (ΑΔΑ: 6ΡΑΔΩΗ9-6ΙΗ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά τόπον Αντιδήμαρχο Περιφέρειας (τομέας A). Τελευταία ημέρα άσκησης των καθηκόντων του η 31η /7/2020.
Β. Σε αντικατάσταση τoυ παραιτηθέντος, ορίζει τον κ. Βασίλειο Κρανιά του Κωνσταντίνου δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο Περιφέρειας (τομέας Α) του Δήμου Τρικκαίων, και συγκεκριμένα από 3 Αυγούστου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2022, της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας τις παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής:
α)Την ευθύνη οργάνωσης, παρακολούθησης, συντονισμού και ελέγχου όλων των λειτουργιών των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων (ΔΕ) Εστιαιώτιδας, Μεγ. Καλυβίων, Παληοκάστρου και Παραληθαίων.
β)Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις παραπάνω ΔΕ.
γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται στις παραπάνω ΔΕ.
δ) Τη συνεργασία με τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών των παραπάνω ΔΕ.
ε) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στις παραπάνω ΔΕ και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή του ο Δήμαρχος.
στ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Γ. Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Ζ. Κατά την διάρκεια της θητείας του ο παραπάνω οριζόμενος Αντιδήμαρχος δεν μπορεί να εκλεγεί μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου

Η. Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της ενώ κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1329/2019 (αριθμ. πρωτ.: 28148/01-09-2019) Απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων» (ΑΔΑ: 6ΡΑΔΩΗ9-6ΙΗ).

Θ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Τρίκαλα, 3 Αυγούστου 2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Αλλάζω συσκευή - Ανακυκλώνω Αλλάζω συσκευή