Δευτέρα 16.05.2022 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

«ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» έτους 2019-2020

Ανακοινώσεις δημοσίου22.10.2019 | 2:46 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Της υπ’ αριθμ. πρωτ. 37435/18.10.2019ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ: ΨΨΚΚΩΗ9-Ω4Ι)

για την σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας απασχόλησης

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στο πλαίσιο των προγραμμάτων

«ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» έτους 2019-2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, με ωριαία αποζημίωση, συνολικά έξι (6) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» έτους 2019-2020 του Δήμου Τρικκαίων, που εδρεύει στα Τρίκαλα Ν. Τρικάλων, και ειδικότερα των Προγραμμάτων «Άσκηση και Γυναίκα», «Άσκηση στη Βρεφική και Νηπιακή ηλικία», «Άσκηση στα πάρκα άθλησης» και «Παιδί και Αθλητισμός-Άσκηση σε ΡΟΜΑ» και συγκεκριμένα του εξής ανά ειδικότητα αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα :

– Ένα (1) Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

– Ένα (1) Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

– Ένα (1) Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής με συναφή ειδικότητα στην Αθλητική Κινητική Αναψυχή Ανοιχτών Χώρων (Αθλητικές δραστηριότητες ανοιχτών χώρων (fitness), γνώσεις αεροβικής γυμναστικής, γιόγκα, Άσκηση, Ευρωστία και Υγεία κλπ)

– Δύο (2) Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής με συναφή ειδικότητα σε δραστηριότητες Αναψυχής Κλειστών Χώρων (Αθλητικές δραστηριότητες κλειστού χώρου (fitness), γνώσεις αεροβικής γυμναστικής, γιόγκα, Άσκηση, Ευρωστία και Υγεία κλπ)

– Ένα (1) Πτυχιούχο Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α. που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο. του Δήμου Τρικκαίων υποβάλλουν αίτηση που πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
  3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
  4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  6. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
  7. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
  8. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
  9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 42131, Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Χρήστου Βαβίτσα (τηλ. Επικοινωνίας 243 135 1182) μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε τοπική καθημερινή εφημερίδα των Τρικάλων και ειδικότερα από 20.10.2019 έως και 29.10.2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την ανακοίνωση» στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Τρικκαίων, στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων: www.trikalacity.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Τρίκαλα 18.10. 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΣΙΚΑΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης