Κυριακή 26.06.2022 | Εορτάζουν: Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία, Μακάρω, Μακαρίτσα, Μακαρούλα

Διακήρυξη της Δ.Ε.Υ.Α.Τρικάλων με Α.Π.2831

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις23.07.2018 | 3:43 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)
Οδ. Ασκληπιού 35 – Τρίκαλα
Τηλ 24310-76711-2
Πληροφ. κα Σωτηρία Μακροστέργιου
Αριθ. Πρωτ. 2831
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρεύσεως – Αποχετεύσεως Τρικάλων (ΔΕΥΑΤ), διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 95 του Ν. 4412/16, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:
«ΕΠΕΚΤΑΣH ΔΙΚΤΥOY AΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΙΖΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2018», προϋπολογιζομένης δαπάνης 500.000 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 13/8/2018 και ώρα 08:00 και καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων την 20/8/2018 και ώρα 22:00.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές:
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω ή στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ.
β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 10.000,00 ΕΥΡΩ, πρέπει δε να απευθύνεται προς την ΔΕΥΑ Τρικάλων.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 9/8/2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 10/8/2018
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό “75056” καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.deyat.gr
Τρίκαλα, 11/7/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΡΑΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης