Κυριακή 28.05.2023 | Εορτάζουν: Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης, Διόσκορος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5ης ΥΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ»

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις26.05.2023 | 9:20 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

AΔΑ: Ψ06146907Φ-9ΧΚ

Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5
η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών (Διαγωνισμοί)
Δ/νση: Καρδίτσης 56, Τ.Κ. 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ.: 24313-50702
Email: gnt. promitheies@trikalahospital. gr
Πληροφορίες: Μ. Χρυσικού, Β. Τσιάντου
Αριθμ. Πρωτ.: 14936
ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 12/2023»
Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων στο πλαίσιο στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση ΓΝ Τρικάλων – Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑ/ΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων Εξοικονόμησης Ενέργειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5045516
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» (CPV: 71314300-5) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής (χαμηλότερη τιμή) και συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 68.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr (A/A ΕΣΗΔΗΣ 194163)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 και ώρα 14.30 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ.
Η παρούσα περίληψη εστάλη στον ελληνικό τύπο για να δημοσιευθεί την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023. Η διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ www.dypethessaly.gr (Προμήθειες ΕΣΠΑ–>Νοσοκομείο Τρικάλων).
Τρίκαλα: 25/5/2023
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης