Πέμπτη 27.01.2022 | Εορτάζουν: Χρυσόστομος, Χρυσοστόμης, Χρυσοστόμη, Χρυσοστομία, Χρυσοστομίτσα

Διακήρυξη 5ης ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις14.05.2019 | 12:46 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 780Υ46907Φ-4Ι1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.: 14856

Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών (Διαγωνισμοί)
Δ/νση: Καρδίτσης 56
Τ.Κ. 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ. 24313-50702
FAX: 24310-35157
Email: gnt.promitheies@trikalahospital.gr

ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 301/11ης/9-04-2019 (ΑΔΑ:ΨΙ6Θ46907Φ-ΩΒ7) Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια «ΔΕΚΑ (10) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 75.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 73868).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών Τρίτη 28 Μαΐου 2019 και ώρα 18:00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.
Η παρούσα περίληψη εστάλη στον ελληνικό τύπο για δημοσίευση στις 14 Μαΐου 2019 ημέρα Τρίτη.
Η διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ www.dypethessaly.gr στην διαδρομή Προμήθειες ΕΚΤΟΣ ΠΠΥΦΥ –> Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Τρίκαλα 13-5-2019
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΡΘΕΝΗΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020