Τετάρτη 19.01.2022 | Εορτάζουν: Ευφρασία, Ευφρασίτσα, Μακάριος, Μακάρης, Μακαράς, Μακαρία, Μακάρω, Μακαρίτσα, Μακαρούλα

Διακήρυξη 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στ. Ελλάδας

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις27.09.2019 | 10:47 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: ΩΝ0946907Φ-ΟΥΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τμήμα: Οικονομικό- Γραφείο: Προμηθειών (Διαγωνισμοί)
Δ/νση: Καρδίτσης 56, Τ.Κ. 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ. 24313-50702- FAX: 24310-35157
Email: gnt.promitheies@trikalahospital.gr
Αριθμ. Πρωτ.: 27282
ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»
Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.768/25ης/16-09-2019 (ΑΔΑ:Ω5ΠΧ46907Φ-ΓΩ1) απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ CPV:90524400-0» με δικαιωμάτων προαίρεσης, για την κάλυψη των αναγκών του ΓΝ Τρικάλων, αναλυτικά:
1)προϋπολογιζόμενη δαπάνη 140.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το πρώτο έτος 2) δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος μετά την λήξη της σύμβασης προϋπολογισθείσας δαπάνης 140.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ2019.
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 280.000,00€ με φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 79824/2019) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 1 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης εστάλη προς δημοσίευση στο τεύχος Διακηρύξεων της Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 24 Σεπτεμβρίου 2019
Η παρούσα περίληψη εστάλη στον ελληνικό τύπο για δημοσίευση στις 27 Σεπτεμβρίου 2019. Η διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ www.dypethessaly.gr στην διαδρομή Προμήθειες ΠΠΥΥ 2019 — > Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.
Τρίκαλα: 24-09-2019
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020