Παρασκευή 07.05.2021 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Διακήρυξη 5ης ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις06.10.2020 | 9:23 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: ΩΛΜΦ46907Φ-264
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών (Διαγωνισμοί)
Δ/νση: Καρδίτσης 56
Τ.Κ. 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ. 24313-50702
FAX: 24310-35157
Email: gnt.promitheies@trikalahospital.gr
Αριθμ. Πρωτ.: 24061
ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»
Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 785/34ης/23-09- 2020 (ΑΔΑ: ΩΧΕΝ46907Φ-ΙΛΟ) απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια του είδους «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ» CPV:33141200-2 συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
κριτήριο κατακύρωσης, η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2020
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 80.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr (A/A ΕΣΗΔΗΣ 99412/2020) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 26 Οκτωμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.
Η παρούσα περίληψη εστάλη στον ελληνικό τύπο για δημοσίευση στις 6 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τρίτη.
Η διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ www.dypethessaly.gr στην διαδρομή Προμήθειες ΠΠΥΥ 2020 — > Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Τρίκαλα: 5-10-2020
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Φυτικά Ροφήματα Βρώμης ΚΑΡΠΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ Nature Spot e-shop