Δευτέρα 16.05.2022 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Διακήρυξη 5ης ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανακοινώσεις δημοσίου12.06.2018 | 1:51 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: ΩΞ8646907Φ-ΣΚ5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών (Διαγωνισμοί)
Δ/νση: Καρδίτσης 56
Τ.Κ. 42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ.: 24313-50702
FΑΧ: 24310-35157
Email: gnt.promitheies@trikalahospital.gr
Αριθμ. Πρωτ.: 18354
ΘΕΜΑ : «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»
Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 445/19/31-5-2018 απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου, προκηρύσσει ηλεκτρονικό τακτικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια «ΟΞΥΓΟΝΟΥ – ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, CPV: 24111900-4» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2014
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 104.484,88 ευρώ με Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr (Συστημικός αριθμός διακήρυξης 60413) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 4 Ιουλίου 2018 και ώρα 18:00 μ.μ.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. Η παρούσα περίληψη εστάλη στον ελληνικό τύπο για δημοσίευση στις 12 Ιουνίου 2018
Η διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ www.dypethessaly.gr στην διαδρομή Προμήθειες ΠΠΥΥ 2014 — > Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.
Τρίκαλα: 11/6/2018
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΗΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης