Σάββατο 24.02.2024 | Εορτάζουν: Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα

Διακήρυξη Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις20.06.2023 | 9:54 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 6Μ1ΔΟΕΘ4-ΕΗΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)
Ασκληπιού 35 – 42100
Τρίκαλα Τηλ: 24310-76711-2
Πληροφορίες: Μπρουζιώτη Κων/ία
Αριθ. Πρωτ. 1821
Τρίκαλα, 16/06/2023
ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.561.120,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Τρικάλων (ΔΕΥΑΤ), διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.561.120,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και που είναι εγκατεστημένα: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% του συνολικού προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 131.222,40 ΕΥΡΩ (εκατόν τριάντα μια χιλιάδες διακόσια είκοσι δύο ευρώ και σαράντα λεπτά), πρέπει δε να απευθύνεται προς την ΔΕΥΑ Τρικάλων.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 20/06/2023)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης