Τρίτη 28.06.2022 | Εορτάζουν: Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα, Γερμανός

Διακήρυξη Δ.Φαρκαδόνας έργου:«προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού»

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις13.05.2020 | 1:21 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Τρικάλων
Δήμος Φαρκαδόνας
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού
Τμήμα Οικονομικό
Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 1 Φαρκαδόνα
Ταχ. Κωδ.: 42031
Πληροφορίες: Ευδοκία Παπαϊωάννου, Παναγιώτης Ράδος
Τηλέφωνο: 24333 50020, 50019
fax: 24333 50018
Αρ. πρωτ.: 3749

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό η προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (CPV: 34142100-5, 16700000-2), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 150.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και χρηματοδοτείται με το ποσό των 150.000,00 ευρώ, από το ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. 64-7131.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Φαρκαδόνας.
Ο κωδικός NUTS είναι EL611.
Η ΑΑΥ δια της οποίας διετέθη η πίστωση είναι η 236/10-4-2020.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 8-5-2020 και ώρα 15.00 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους την 27-5-2020 και ώρα 15.00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 1-6-2020 και ώρα 10.00 π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών τευχών από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ανέρχεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της προϋπολογισθείσης αξίας, χωρίς τον φπα.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Φαρκαδόνας στην Φαρκαδόνα Τρικάλων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Φαρκαδόνα 6-5-2020
Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας κ.α.α.
Ιωάννης Γεωργολόπουλος

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης