Κυριακή 07.03.2021 | Εορτάζουν: Ευγένιος, Ευγένης

Διακήρυξη Δ.Φαρκαδόνας για το έργο:«Αποχέτευση Οικισμού Παλιννοστούντων Ομογενών Δ.Φαρκαδόνας»

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις28.02.2019 | 11:40 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 1
Ταχυδρομικός Κώδικας: 42031
Πληροφορίες: Ευδοκία Παπαϊωάννου, Παναγιώτης Ράδος
Τηλέφωνο: 2433350019, 2433350020
FAX: 2433350055
Email: dimfartexn@yahoo.gr
Αρ. Πρωτ.: 1890

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Του έργου:
«Αποχέτευση Οικισμού Παλιννοστούντων Ομογενών Δήμου Φαρκαδόνας»

Ο Δήμος Φαρκαδόνας διακηρύττει ότι την 28 του μηνός Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την Πράξη με τίτλο: «Αποχέτευση Οικισμού Παλιννοστούντων Ομογενών Δήμου Φαρκαδόνας».
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 247.798,19 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, και απρόβλεπτα)
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 20/2018 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρκαδόνας, ανέρχεται στο ποσό των 254.032,26 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 315.000,00 (με Φ.Π.Α. 24%).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) με ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα www.farkadona.gr.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ (έγγραφο αριθ. Πρωτ. 5034/28-9-2018 υπόδειγμα διακηρύξεων έργων κάτω των ορίων.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π., για έργα κατηγορίας
1. Α1 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και
2. Α2 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
όπως ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008, ανά κατηγορία και τάξη Μ.Ε.Ε.Π., αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3(α) του Ν.4412/2016.
Για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς καθορίζονται ως ελάχιστες απαιτήσεις, τα οριζόμενα στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 5.080,65 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο ΔΗΜΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ήτοι μέχρι την 28/10/2019. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 ΣΑΕ 055 κωδικός έργου 2018ΣΕ05500028 και από τον κωδικό ΚΑ 63-7312.004 του προϋπολογισμού του έτους 2019
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρκαδόνας
Τα έξοδα δημοσίευσης θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο του υπόψη έργου, µετά την ανάδειξή του και πριν την πληρωμή προς αυτόν του 1ου Λογαριασμού και σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού από τον Δήμο Φαρκαδόνας.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Φαρκαδόνας, αρμόδιοι υπάλληλοι Παναγιώτης Ράδος (τηλ.: 2433350019 Φαξ: 2433350055) και Παπαϊωάννου Ευδοκία (τηλ.: 2433350020 Φαξ: 2433350055), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Φαρκαδόνα, 26/02/2019
Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας
Μεριβάκης Αθανάσιος

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Nature Spot e-shop