Παρασκευή 18.06.2021 | Εορτάζουν: Έρασμος, Λεόντιος, Λεοντία, Λεοντίνα, Λεοντίτσα, Αλίνα, Αλένα

Διακήρυξη Δ. Φαρκαδόνας με θέμα: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Οιχαλίας»

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις18.06.2020 | 10:37 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχυδρομική Διεύθυνση Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 1
Ταχυδρομικός Κώδικας: 42031
Πληροφορίες: Παναγιώτης Ράδος, Ευδοκία Παπαϊωάννου
Τηλέφωνο: 2433350019, 2433350020
FAX: 2433350055
Email: dimfartexn@yahoo.gr

Αρ. Πρωτ.: 4916

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Του έργου:
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ»

Ο Δήμος Φαρκαδόνας διακηρύττει ότι την 07 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την Πράξη με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ».
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
1.1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ δαπάνης με ΓΕ, ΟΕ και απρόβλεπτα 160.119,22 ευρώ
1.2 Αναθεώρησης 2.074,01 ευρώ
1.3 Φ.Π.Α. 39.096,77 ευρώ
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 41/2018 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρκαδόνας, ανέρχεται στο ποσό των 162.903,23 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 202.000,00 (με Φ.Π.Α. 24%).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) με ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα www.farkadona.gr.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα διακηρύξεων έργων κάτω των ορίων.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π., για έργα κατηγορίας
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
όπως ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008, ανά κατηγορία και τάξη Μ.Ε.Ε.Π., αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3(α) του Ν.4412/2016.
Για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς καθορίζονται ως ελάχιστες απαιτήσεις, τα οριζόμενα στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 3.258,06 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο ΔΗΜΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ήτοι μέχρι την 07-05-2021. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», ΟΠΣ 5044165 (απόφαση ένταξης 3805/17-10-2019) από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κωδικός ΣΑ ΕΠ0061, ΚΑΕ: 2019ΕΠ00610054). και από τον κωδικό ΚΑ 15-7331.010 του προϋπολογισμού του έτους 2020 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/2016
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρκαδόνας
Τα έξοδα δημοσίευσης θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο του υπόψη έργου, µετά την ανάδειξή του και πριν την πληρωμή προς αυτόν του 1ου Λογαριασμού και σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού από τον Δήμο Φαρκαδόνας.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Φαρκαδόνας, αρμόδιοι υπάλληλοι Παναγιώτης Ράδος (τηλ.: 2433350019 Φαξ: 2433350055) και Παπαϊωάννου Ευδοκία (τηλ.: 2433350020 Φαξ: 2433350055), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Φαρκαδόνα 16-06-2020
Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας
Ιωάννης Σακελλαρίου
Με εντολή
Ο Αντιδήμαρχος
Ιωάννης Γεωργολόπουλος

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Φυτικά Ροφήματα Βρώμης ΚΑΡΠΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ Nature Spot e-shop