Σάββατο 24.02.2024 | Εορτάζουν: Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα

Διακήρυξη Δ. Μετεώρων για την προμήθεια υγρών καυσίμων

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις09.03.2023 | 11:06 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 9HK146MMYH-16P
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Αριθμ. Πρωτ.: 3387
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2023, 2024 & 2025
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 30/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007)
3. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
4. Το Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Το Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και ειδικότερα το άρθρο 158 παράγραφος 1δ.
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων (Διεθνής) για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου και της Α/θμιας & Β/θμιας σχολικής επιτροπής και καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Μετεώρων, για τα έτη 2023-2024 & 2025, (δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.
(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 9/3/2023)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης