Παρασκευή 31.03.2023 | Εορτάζουν: Υπάτιος, Ύπατος, Υπάτης

Διακήρυξη Δ.Πύλης για την «Αισθητική αναβάθμιση εισόδου Ελάτης & ανάδειξη θέσεων θέας Ελάτης – Δήμου Αιθήκων»

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις21.01.2022 | 2:33 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

22PROC009946101 2022-01-20
ΑΔΑ: 6ΣΛΨΩ14-Α9Ρ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Πύλη 20 – 1- 2022
Αρ. πρωτοκ 651
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Αισθητική αναβάθμιση εισόδου Ελάτης και ανάδειξη θέσεων θέας Ελάτης – Δήμου Αιθήκων»
1)  Επωνυμία και στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα: Δήμος Πύλης – Διεύθυνση: Ηρώων 1940 Αρ.1, Πύλη Τρικάλων, Τ.Κ.: 42032, Τηλ.: 2434350314 & 2434350100, Telefax: 2434350312 & 2434350150, E-mail: dpilis@otenet.gr. Αρμόδιοι για πληροφορίες: Σπύρος Αποστολόπουλος & Δημήτρης Φέκος.
2)  Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.dimospylis.gr.
3) Κωδικοί κοινού λεξιλογίου CPV : 45262640-9 «Έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος».
4) Σύντομη περιγραφή: Θα κατασκευαστεί πεζόδρομος με θέσεις θέας και ηλεκτροφωτισμός αυτού, στην Κοινότητα Ελάτης.
5) Εκτιμώμενη αξία: 262.096,77 € , ΦΠ.Α. 24% : 62.903,23 € , Προϋπολογισμός : 325.000,00 €.
6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
7) Τόπος εκτέλεσης: Περιφέρεια Θεσσαλίας, Νομός Τρικάλων, Δήμος Πύλης, Δ.Ε. Αιθήκων, Ελάτη.
8) Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
9) Διάρκεια σύμβασης: Ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
11) Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας:
Απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, ανά περίπτωση, στην κατηγορία/-ιες έργου : Οικοδομικών και Οδοποιίας και Ηλεκτρομηχανολογικών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 21/01/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης