Πέμπτη 13.06.2024 | Εορτάζουν: Τριφύλλιος, Τριφύλιος

Αριθμός Μ.Η.Τ. 232067

Η ιστοσελίδα www.trikalaerevna.gr σύμφωνα με την απόφαση Ε/1117/29-03-2024 της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης / Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης / Τμήμα Μητρώου και Διαφάνειας έλαβε την πιστοποίηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) στον Νομό Τρικάλων σύμφωνα με το Ν.5005/2022. O κατάλογος των πιστοποιημένων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού τύπου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε.

Διακήρυξη Δ.Πύλης: “Ύδρευση οικισμού Αγ. Ιωάννη & Αγ. Δημητρίου Τ.Κ. Ροπωτού Δήμου Πύλης»

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις16.01.2023 | 9:54 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

23PROC011980845 2023-01-13
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αρ. Πρ.: 320
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Ύδρευση οικισμού Αγ. Ιωάννη & Αγ. Δημητρίου Τ.Κ. Ροπωτού Δήμου Πύλης»
1) Επωνυμία και στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα: Δήμος Πύλης – Διεύθυνση: Ηρώων 1940 Αρ.1, Πύλη Τρικάλων, Τ.Κ.: 42032, Τηλ.: 2434350314 & 2434350100, Telefax: 2434350312 & 2434350150, E-mail: dpilis@otenet.gr. Αρμόδιοι για πληροφορίες: Σπύρος Αποστολόπουλος & Ηλίας Ράπτης.
2) Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.dimospylis.gr.
3) Κωδικοί κοινού λεξιλογίου CPV: 45332200-5 «Υδραυλικά έργα».
4) Σύντομη περιγραφή: Αφορά στην αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των οικισμών Αγ. Ιωάννη & Αγ. Δημητρίου της Τοπικής Κοινότητας Ροπωτού του Δήμου Πύλης.
5) Εκτιμώμενη συνολική αξία: είναι 450.000,00 ευρώ(ως επενδυτικό ύδρευσης δεν έχει ΦΠΑ).
6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα: Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
7) Τόπος εκτέλεσης: Περιφέρεια Θεσσαλίας, Νομός Τρικάλων, Δήμος Πύλης, Δ.Ε. Γόμφων, Οικισμός Αγ. Ιωάννη & Αγ. Δημητρίου Ροπωτού.
8) Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
9) Διάρκεια σύμβασης: Ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 14/01/2023)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης