Πέμπτη 28.09.2023 | Εορτάζουν: Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος

Διακήρυξη Δ. Τρικκαίων: «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας στον Δ. Τρικκαίων»

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις28.09.2022 | 12:12 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: ΨΖΩΚΩΗ9-Φ7Ο
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 46037
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) στο Δήμο Τρικκαίων»
α/α συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 173100
O Δήμος Τρικκαίων θα προβεί σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), για την παροχή υπηρεσιών «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π) στο Δήμο Τρικκαίων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.400,00 ευρώ Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκεκριμένα των υπηρεσιών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι΄ της αναλυτικής διακήρυξης.
Αντικείμενο: Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Τρικκαίων σε απαίτηση της παρ. 10 του άρθρου 121 του ν.4819/2021. Σκοπός του ολοκληρωμένου Σχεδίου αποτελεί ο προσδιορισμός κάθε απαιτούμενης διαμόρφωσης, επέμβασης και κατασκευής καθώς και των προσβάσιμων γραμμικών διαδρομών μεταξύ αυτών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, όπερ ενός δικτύου προσβάσιμων μετακινήσεων προς τις βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις .
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79415200 – 8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού..
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών.
Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο» το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α: 30-6117.0057 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 28/09/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης