Πέμπτη 02.02.2023 | Εορτάζουν: Υπαπαντή, Μαρουλία, Μαρούλα, Ρούλα

Διακήρυξη Δ. Τρικκαίων για την «Ανάπλαση Δημοτ.Scate Park στο Χώρο του Στρατ. Παπαστάθη & Δημιουργία Πάρκου Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων»

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις05.05.2022 | 9:43 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 9ΕΛΕΩΗ9-0ΡΧ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 20181
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ AΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
«Ανάπλαση Δημοτικού Scate Park στο Χώρο του Στρατοπέδου Παπαστάθη & Δημιουργία Πάρκου Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων»
α/α συστ.: 159988
O Δήμος Τρικκαίων θα προβεί σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), για την «Ανάπλαση Δημοτικού Scate Park στο Χώρο του Στρατοπέδου Παπαστάθη & Δημιουργία Πάρκου Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 290.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄ της αναλυτικής διακήρυξης.
Αντικείμενο της σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Ανάπλαση δημοτικού Skate Park στο Χώρο του Στρατοπέδου Παπαστάθη & δημιουργία πάρκου εναλλακτικών δραστηριοτήτων», και περιλαμβάνει την δημιουργία δημοτικού skate park, τη δημιουργία πάρκου παρκούρ στον υφιστάμενο χώρου της υπάρχουσας πίστας skate, τη δημιουργία ειδικής πίστας για ποδήλατα pump track. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει κατασκευές που θα εγκατασταθούν στους παραπάνω χώρους καθώς και την προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και όλων των απαραίτητων υλικών, έτσι ώστε αυτός να εστιάζει σωστά στο σχήμα-σχέδιο των κατασκευών.
Cpv: 37416000 «Εξοπλισμός Αναψυχής»
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής.
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.1 του Ν. 4412/2016.

(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 04/05/2022)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΥΞΙΔΑ