Πέμπτη 29.07.2021 | Εορτάζουν: Θεόδοτος, Θεοδότης, Θεοδότη, Καλλίνικος, Καλλινίκης

Διακήρυξη Δ. Τρικκαίων έργου:”Κατασκευή δικτύου ομβρίων στον οικισμό Ρομά”

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις05.07.2019 | 5:56 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

AΔΑ: 6ΧΚΗΩΗ9-ΕΥ2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 20790

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΚΗΠΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

Ο Δήμος Τρικκαίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΚΗΠΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» (CPV: 45232130-2),
εκτιμώμενης αξίας 437.903,23 (πλέον ΦΠΑ 24%) και συνολικού προϋπολογισμού 543.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) που αναλύεται σε:
Δαπάνη Εργασιών: 322.535,03 ευρώ
Γ.Ε.+Ο.Ε.: 58.056,30 ευρώ
Απρόβλεπτα: 57.088,70 ευρώ
Αναθεώρηση: 223,20 ευρώ
ΦΠΑ: 105.096,77 ευρώ
1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στο ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων www.trikalacity.gr (στο πεδίο: Χρήσιμα – Προκηρύξεις). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχτεί κατά το εγκεκριμένο από το την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα.
2. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23-07-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών της παραγρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. στις 29-07-2019.
3. Α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ πού είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες πού έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό πού η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες πού δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τούς όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
4. (Α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι προσφέροντες πού είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.
(Β) Οι προσφέροντες πού είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά πού περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
(Γ) Οι προσφέροντες πού είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) η σε τρίτες χώρες πού έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό πού η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, η σε τρίτες χώρες πού δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς η πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού η εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση πού χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο η το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση η, στα κράτη-μέλη η στις χώρες οπού δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιων αρμόδιας δικαστικής η διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου η αρμόδιου επαγγελματικού η εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής η της χώρας οπού είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας.
5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τούς συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τούς όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, πού ανέρχεται στο ποσό των 8.758,07 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι 23-05-2020. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι για εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι 23-04-2020.
6. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
8. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών.
9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων.
10. Η δημοπράτηση του έργου εγκρίθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 174/2019 ΑΟΕ του Δήμου Τρικκαίων.

Τρίκαλα, 3/7/2019
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων
Δημήτρης Παπαστεργίου

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Nature Spot e-shop