Πέμπτη 01.06.2023 | Εορτάζουν: Ευέλπιστος, Ευελπίστη, Ιέραξ, Ιέρακας, Γέρακας, Γεράκης, Γερακίνα, Πύρρος, Πύρος, Πύρρα, Πύρα, Θεσπέσιος, Θεσπέσης, Θεσπέσια, Ιουστίνος

Διακήρυξη Δ.Τρικκαίων για την «Προμήθεια & τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων επιβατικού κοινού αστικών διαδρομών»

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις03.09.2020 | 3:09 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: 6Ξ72ΩΗ9-Φ2Ω
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/νση: Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα: Προμηθειών & Αποθηκών
Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κώδ.: 421 31 Τρίκαλα
Πληροφορίες: Ευθυμίου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 24313-51203,5
FAX: 24313-51219
E-mail: panef@trikalacity.gr
Αρ. Πρωτ.: 26451
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
«Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων επιβατικού κοινού αστικών διαδρομών του Δήμου Τρικκαίων»
α/α ΕΣΗΔΗΣ: 96588
O Δήμος Τρικκαίων θα προβεί σε ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), για την προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την αναβάθμιση των στάσεων επιβατικού κοινού αστικών διαδρομών του Δήμου Τρικκαίων συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δέκα έξι λεπτών (80.645,16 ευρώ) χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της αναλυτικής διακήρυξης.
Η χρηματοδότηση της σύμβασης είναι από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»,ΠΡΑΞΗ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων στις στάσεις αστικών διαδρομών του Δήμου Τρικκαίων. Διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες στεγάστρων, τα στέγαστρα τύπου Α, τα στέγαστρα τύπου Β και τα στέγαστρα τύπου Γ. Ο κωδικός του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) είναι: 44212321-5 Στέγαστρα λεωφορείων και 34928400-2 Αστικός Εξοπλισμός.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της αναλυτικής διακήρυξης.
Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής.
«Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της προσφοράς».
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμών
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 03/09/2020
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 21/9/2020 και ώρα 15:00
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 21/09/2020 και ώρα 15:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 28/09/2020 και ώρα 11:00
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι: 1.612,90 ευρώ
Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε συστημικό αριθμό: 96588
Αρμόδιοι για πληροφορίες: κα. Ευθυμίου Παναγιώτα, κα. Κρύου Φωτεινή, τηλ. 24313-51203, 24313-51233, φαξ: 24313-51219, e-mail: panef@trikalacity.gr, fkriou@trikalacity.gr.
Τρίκαλα 02/09/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης