Παρασκευή 16.04.2021 | Εορτάζουν: Γαληνός, Γαλήνη, Νίκη, Καλλίς, Κάλλι, Καλίς, Κάλι, Καλλίδα, Καλλία, Καλίδα, Καλία, Χιονία, Χιονούλα, Χιονίτσα, Χιονάτη

Διακήρυξη Δ. Τρικκαίων για την προμήθεια τροφίμων & φρέσκου γάλακτος

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις06.12.2019 | 11:19 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 81585
ΑΔΑ: ΩΖΔΕΩΗ9-Φ1Υ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Τρικάλων
Δήμος Τρικκαίων
Δ/νση: Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα: Προμηθειών & Αποθηκών
Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κώδ.: 421 31 Τρίκαλα
Πληροφορίες: Εξάρχου Μαρίκα
Τηλέφωνο: 24313-51213
FAX: 24313-51219
E-mail: mexarchou@trikalacity.gr
Αριθμ. Πρωτ.: 43572

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά ομάδα/τμήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τ. Α), η προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια τροφίμων και φρέσκου γάλακτος, ως παροχή σε είδος, για τις ανάγκες του Δήμου Τρικκαίων & των Ν.Π.Δ.Δ. για τα έτη 2020-2021», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 625.068,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 709.964,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I της αριθμ. πρωτ. 43274/27-11-2019 διακήρυξης.

1. Περιγραφή δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια τροφίμων, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, για τις ανάγκες διατροφής: α) των φιλοξενούμενων νηπίων και βρεφών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ, ΚΗΦΗ και λοιπών δομών του Δήμου Τρικκαίων, β) των δράσεων και των εκδηλώσεων των δομών και υπηρεσιών του Δήμου γ) καθώς και παστεριωμένο γάλα για:
– το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου, που λαμβάνει μέσα ατομικής προστασίας, στα πλαίσια εφαρμογής των σχετικών νομοθετημάτων, – τις καθαρίστριες των σχολικών μονάδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης» και
– τις καθαρίστριες των σχολικών μονάδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης».
Η παρούσα σύμβαση διαιρείται σε εννέα (9) ομάδες ειδών και επιπλέον υποδιαιρείται σε δεκατρία (13) τμήματα.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της αναλυτικής διακήρυξης.

2. Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα/ομάδα, που θα δοθεί ως εξής:

 με ποσοστό έκπτωσης, επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας για τα είδη που προβλέπεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ήτοι:
• Κρεοπωλείου
• Κατεψυγμένων ειδών Ιχθυοπωλείου
• Οπωρολαχανοπωλείου
• Ελαιόλαδο
• Κατεψυγμένων λαχανικών

 με τιμή μονάδος στο σύνολο των τιμών ενός τμήματος/ομάδας για τα υπόλοιπα είδη:
• Αρτοποιείου & Ζαχαροπλαστείου
• Παντοπωλείου
• Αναψυκτικών
• Φρέσκο γάλα

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
4. Εγγύηση Συμμετοχής: Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσοστό 2% του προϋπολογισμού εκτός του Φ.Π.Α., για κάθε τμήμα, για το οποίο κατατίθεται προσφορά, όπως κάτωθι:

ΕΙΔΗ ΟΜΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2%
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Α 1 50.000,00 1.000,00
ΚΑΤΕΨ. ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ Β 1 32.000,00 640,00
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ Γ 1 13.600,00 272,00
2 11.123,00 222,46
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ 1 70.000,00 1.400,00
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Ε 1 131.220,00 2.624,40
2 6.025,00 120,50
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Ζ 1 28.000,00 560,00
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Η 1 2.500,00 50,00
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Θ 1 10.000,00 200,00
ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ Ι 1 270.600,00 5.412,00
ΣΥΝΟΛΟ: 625.068,00 12.501,36

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος προσφορών, ήτοι, για 7 μήνες, δηλαδή μέχρι 15/08/2020.
5. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 04/12/2019
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 04/12/2019
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 14/01/2020 και ώρα 15:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 21/01/2020 και ώρα 11:00

6. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
7. Πρόσβαση στα έγγραφα: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
Αρμόδιοι για πληροφορίες: κα. Εξάρχου Μαρίκα, 24313-51213, κα. Ευθυμίου Παναγιώτα τηλ. 24313-51203, Fax: 24313-51219, e-mail: mexarchou@trikalacity.gr.
8. Δημοσιεύσεις:
Η περίληψη τη Διακήρυξης δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο. Η δαπάνη και τα έξοδα για τις δημοσιεύσεις της περίληψης της Διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής στον τύπο, βαρύνει τον μειοδότη – προμηθευτή.
9. Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης: 27/11/2019.
Αριθ. Προκήρυξης στην ΕΕ S: 2019/ S 231-565886

Τρίκαλα 29/11/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Φυτικά Ροφήματα Βρώμης ΚΑΡΠΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ Nature Spot e-shop