Τρίτη 09.08.2022 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Διακήρυξη Δ. Τρικκαίων για το έργο:«Εργασίες κοπής δέντρων στον λόφο του Κάστρου Τρικάλων»

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις21.11.2019 | 2:49 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Τρικάλων
Δήμος Τρικκαίων
Δ/νση: Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα: Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κώδ.: 421 31 Τρίκαλα
Πληροφορίες: Φωτεινή Κρύου
Τηλέφωνο: 24313-51233
FAX: 24313-51219
E-mail: fkriou@trikalacity.gr
Αριθ. Πρωτ.: 40836

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Εργασίες κοπής δέντρων στον λόφο του Κάστρου Τρικάλων»
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η υπηρεσία με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 24.955,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκεκριμένα των εργασιών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι΄ της αριθ. 40831/12-11-2019 διακήρυξης.
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού:
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – 1ος όροφος του Δημαρχείου Τρικάλων, Ασκληπιού 18, 42131, Τρίκαλα, στις 25 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. (έναρξη παραλαβής προσφορών) έως 11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, σύμφωνα με την αριθ. 73/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού τη συγκεκριμένη ημέρα, αυτός θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους στις 2 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 (έναρξη παραλαβής προσφορών) έως 11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).
Δικαίωμα Συμμετοχής:
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2.1 της αναλυτικής διακήρυξης.
Πρόσβαση στα έγγραφα
Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων
www.trikalacity.gr/category/epikairotita/prokiriksis/, όπου θα διατίθενται τα τεύχη διακήρυξης
στους ενδιαφερομένους.
Αρμόδιοι για πληροφορίες:
Φωτεινή Κρύου, τηλ. 24313 51233, e-mail: fkriou@trikalacity.gr, Παναγιώτα Ευθυμίου, τηλ. 24313 51203, e-mail: panef@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 12/11/2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης