Κυριακή 22.05.2022 | Εορτάζουν: Αιμίλιος, Μίλιος, Αιμιλία, Έμυ, Εμιλία, Έμιλυ, Έμμα, Μίλια, Κόδρος, Κόδρα

Διακήρυξη Δ.Τρικκαίων για το έργο:Επέκταση δημ.φωτισμού

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις08.06.2018 | 2:39 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 20963
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ»
Ο Δήμος Τρικκαίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» (CΡV: 45316000-5) με προϋπολογισμό 100.000,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α) Η/Μ εργασίες 50.420,00 ευρώ, Β) Οικοδομικές εργασίες 8.848,54 ευρώ, Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% 10.668,34 ευρώ, Απρόβλεπτα 15% 10.490,53 ευρώ, Αναθεώρηση 217,75 ευρώ, Φ.Π.Α., 24% 19.354,84 ευρώ.
1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στο ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων www.trikalacity.gr (στο πεδίο Χρήσιμα -Προκηρύξεις). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα.
2. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03/07/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών της παραγρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 09:00 πρωινή στις 10/07/2018.
3. Α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Α) Η/Μ Α1 τάξης (68.419,94 ευρώ ) και άνω, Β) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α1 τάξης (12.007,47ευρώ ) και άνω, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό
που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Β) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 1
Γ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
4. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.612,90 ΕΥΡΩ και ισχύος τουλάχιστον ΕΞΙ (6) μηνών και ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ήτοι μέχρι 03/02/2019. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι για ΕΞΙ (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι μέχρι 03/01/2019.
5. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων.
Τρίκαλα 5/6/2018
Ο Δήμαρχος Τρικκαίων
Δημήτρης Παπαστεργίου

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης