Παρασκευή 17.09.2021 | Εορτάζουν: Σοφιανός, Σοφούλης, Σοφία, Σόνια, Σοφιανή, Σόφη, Σοφίνα, Φιφή, Σοφούλα, Σοφίτσα, Σοφάκι, Πίστη, Πίστις, Ελπίδα, Ελπίς, Αγάπιος, Αγάπη, Σοφιάννα, Αγαθοκλής, Αγαθοκλέας, Αγαθόκλεος, Αγαθόκλεια, Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια, Παντολέων, Παντολέοντας, Παντολεοντής, Παντολεοντία, Παντολεοντή, Πηλεύς, Πηλέας

Διακήρυξη Δήμου Φαρκαδόνας για την προμήθεια μηχανημάτων έργου

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις17.09.2020 | 1:54 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Τρικάλων
Δήμος Φαρκαδόνας
Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού
Πληροφορίες: Ευδοκία Παπαϊωάννου
Παναγιώτης Ράδος
Τηλέφωνο: 24333 50020-19
fax: 24333 50018
Αρ. πρωτ.: 9057

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ «ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙΡΙ ΧΙΟΝΙΟΥ»

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό η προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» – «ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΜΑΧΑΙΡΙ ΧΙΟΝΙΟΥ» (CPV16700000-2), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 64.480,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και χρηματοδοτείται με το ποσό των 64.480,00 ευρώ, από το ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. 64-7131.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Φαρκαδόνας.
Ο κωδικός NUTS είναι EL611.
Η ΑΑΥ δια της οποίας διετέθη η πίστωση είναι η 236/10-4-2020.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών την 16-9-2020 και ώρα 15.00 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους την 16-10-2020 και ώρα 15.00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 20-10-2020 και ώρα 10.00 π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών τευχών από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ανέρχεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της προϋπολογισθείσης αξίας, χωρίς τον φπα.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Φαρκαδόνας στην Φαρκαδόνα Τρικάλων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Φαρκαδόνα 14-9-2020
Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας
Σπυρίδων Αγναντής

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης
Nature Spot e-shop