Κυριακή 29.05.2022 | Εορτάζουν: Θεοδοσία, Θεοδόσω, Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια, Υπομονή

Διακήρυξη Δήμου Φαρκαδόνας του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Σερβωτών»

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις12.10.2020 | 1:34 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ:: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 1
Τα. Κώδικας: 42031
Πληροφορίες: Παναγιώτης Ράδος
Ευδοκία Παπαϊωάννου
Τηλέφωνο: 2433350019, 2433350020
FAX: 2433350055
Email: dimfartexn@yahoo.gr Αρ. Πρωτ. 10333

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Σερβωτών»

Ο Δήμος Φαρκαδόνας διακηρύττει ότι την 27η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την Πράξη με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Σερβωτών».
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 697.080,83 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, και απρόβλεπτα)
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 44/2018 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φαρκαδόνας, ανέρχεται στο ποσό των 700.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 868.000,00 (με Φ.Π.Α. 24%).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) με ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα www.farkadona.gr.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π., για έργα κατηγορίας
1. 1ης τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
όπως ορίζονται στο άρθρο 100 του Ν.3669/2008, ανά κατηγορία και τάξη Μ.Ε.Ε.Π., αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 3(α) του Ν.4412/2016.
Για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς καθορίζονται ως ελάχιστες απαιτήσεις, τα οριζόμενα στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 14.000,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο ΔΗΜΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ήτοι μέχρι την 27-08-2021. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρκαδόνας
Τα έξοδα δημοσίευσης θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο του υπόψη έργου, µετά την ανάδειξή του και πριν την πληρωμή προς αυτόν του 1ου Λογαριασμού και σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού από τον Δήμο Φαρκαδόνας.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Φαρκαδόνας, αρμόδιοι υπάλληλοι Ευδοκία Παπαϊωάννου (τηλ.: 2433350020 Φαξ: 2433350055) και Παναγιώτης Ράδος (τηλ.: 2433350019 Φαξ: 2433350055), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ 07/10/2020
Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας
Σπυρίδων Αγναντής

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης