Σάββατο 28.05.2022 | Εορτάζουν: Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης, Διόσκορος

Διακήρυξη Δήμου Πύλης για το έργο: «Κατασκευή γηπέδου Παλαιομοναστήρου»

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις27.11.2020 | 3:20 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 14424
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
1. Ο Δήμος Πύλης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, του έργου «Κατασκευή γηπέδου Παλαιομοναστήρου Δήμου Πύλης», με προϋπολογισμό 1.088.709,68 € χωρίς Φ.Π.Α.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών (ποσά με δαπάνες εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) : Χωματουργικές εργασίες: 29.961,20 €, Τεχνικά έργα: 476.355,17 €, Οδοστρωσία: 114.966,06€ Ασφαλτικά: 180.630,27 €, Η/Μ:145.494,83 €, Πρασίνου: 125.488,58 €
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.dimospylis.gr.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2434350321, FAX επικοινωνίας 2434350312, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Δημήτριος Φέκος.
3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία την 14 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν δραστηριοποιούνται στην κατασκευή έργων 1ης τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ ή αναβαθμισμένου ορίου A2 και 1ης τάξης και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α2 και άνω για έργα Η/Μ και Α2 και άνω για έργα Πρασίνου ή Αναβαθμισμένου ορίου Α1.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 21.774,19 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
6. Χρηματοδότηση : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (Κ.A. 64-7326.001)
7. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Δήμος Πύλης.
8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12 (δώδεκα) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 9. Το αποτέλεσμα θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης.
Πύλη 26-11- 2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης