Παρασκευή 19.08.2022 | Εορτάζουν: Δεν υπάρχουν γιορτές για σήμερα

Διακήρυξη Δήμου Τρικκαίων για την Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις31.12.2021 | 3:07 μμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΔΑ: Ω3ΙΝΩΗ9-Ε3Α
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα : Προμηθειών & Αποθηκών
Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κώδ.: 421 31 Τρίκαλα
Πληροφορίες: Ευθυμίου Παναγιώτα
Τηλέφωνο: 24313-51203,233
F A X: 24313-51219
E-mail: panef@trikalacity.gr
Αρ. Πρωτ.:60825
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» α/α ΕΣΗΔΗΣ: 146119
O Δήμος Τρικκαίων θα προβεί σε ανοικτή ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), για την Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Τρικκαίων» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 193.104,30 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι 239.449,33 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της αναλυτικής διακήρυξης.
Η χρηματοδότηση της σύμβασης είναι από ιδίους πόρους.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Τρικκαίων έτους 2021. Τα προς προμήθεια είδη υποδιαιρούνται στις παρακάτω ομάδες και κατατάσσονται στους αντίστοιχους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):
(Αναλυτικά στο έντυπο της ΕΡΕΥΝΑΣ της 31/12/2021)

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης