Σάββατο 28.05.2022 | Εορτάζουν: Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης, Διόσκορος

Διακήρυξη Δήμου Τρικκαίων για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων

Διακηρύξεις – Προκηρύξεις15.10.2020 | 9:57 πμ

Γράφει ο/η

Λογιστήριο

Γράφει ο/η Λογιστήριο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΩΣΓΑΩΗ9-4ΦΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/νση: Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα: Προμηθειών & Αποθηκών
Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18
Ταχ. Κώδ.: 421 31 Τρίκαλα
Πληροφορίες: Σοφία Τσιτσικά
Τηλέφωνο: 24313-51205
FAX: 24313-51219
E-mail: tsitsika@trikalacity.gr
Αρ. Πρωτ.: 33292
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
O Δήμος Τρικκαίων θα προβεί σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ΟΜΑΔΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00 ευρώ) χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι σαράντα εννέα χιλιάδες εξακόσια ευρώ (49.600,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της αρθμ. 33242/14.10.2020 διακήρυξης.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Τρικκαίων. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους ΚΑ:15-6671.0002, 20-6671.0002, 30-6671.0002 & 35-6671.0002 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Τρικκαίων.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «προμήθεια, τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση καινούριων
ελαστικών επισώτρων» που απαιτούνται για την αντικατάσταση φθαρμένων σε οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Τρικκαίων. Συγκεκριμένα αφορά την προμήθεια του παρακάτω πίνακα με κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV), όπου κατατάσσονται CPV: 34350000-5 «Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως»:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της αναλυτικής διακήρυξης.
Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής ανά ΟΜΑΔΑ.
Χρόνος και τόπος διενέργειας διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Τρικάλων, (Δ/νση: Ασκληπιού 18, 42131 Τρίκαλα), στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος, στις 29.10.2020 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:30 π.μ. (έναρξη παραλαβής προσφορών) έως 11:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, που ορίστηκε με την αριθμ. 89/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρικκαίων.
Σε περίπτωση μη διενέργειας του διαγωνισμού τη συγκεκριμένη ημέρα, αυτός θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους στις 05.11.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 (έναρξη παραλαβής προσφορών) έως 11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. (άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/2016)
Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού
Τα τεύχη της διακήρυξης θα διατίθενται στους ενδιαφερομένους από την ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων http://trikalacity.gr/category/epikairotita/prokiriksis/
Αρμόδιοι για πληροφορίες: κα. Τσιτσικά Σοφία, 2431 3 51205, e-mail: tsitsika@trikalacity.gr, κα. Ευθυμίου Παναγιώτα, τηλ. 2431 3 51203, fax: 2431 3 51219.
Τρίκαλα 14.10.2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Η ΕΡΕΥΝΑσχολιάστε εδώ

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.

Η ΕΡΕΥΝΑδιαβάστε επίσης